Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 33 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | woensdag 9 maa. 2022  
Inhoud
  Nieuw: Als een wachtwoord
  Nieuw: Augustinus en Paulus
  Sluiting Augustijns Instituut

Nieuw: Als een wachtwoord

 
Als een wachtwoord: vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen [sermones 212-215]  / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen. - Eindhoven: Damon, 2022. - 88 p. ISBN: 978-94-6340-323-8. Hardcover met leeslint € 14,90  

Het gaat om een klein boekje, een puntig slotakkoord van het vertaalwerk op het Augustijns Instituut. Deze vier auteurs besloten tot een extra projectje om als het ware af te kicken van hun decennialange samenwerking. Als thema kozen ze vier preken van Augustinus over enkele christelijke geloofsbelijdenissen (Sermones de tempore 212-215). De uitgave kreeg als titel Als een wachtwoord. 

In zijn uitleg spoort Augustinus de gelovigen aan om de tekst van de geloofsbelijdenis uit het hoofd te leren en dagelijks op te zeggen. Toch hechtte de bisschop van Hippo Regius niet aan al te strikte formules: uit het viertal preken blijkt dat hij door de jaren heen verschillende versies gebruikte om het christelijk geloof uit te leggen aan belangstellenden die zich definitief wilden aansluiten bij de kerkgemeenschap. De geloofsbelijdenis fungeert daarbij als een wachtwoord waarmee christenen elkaar kunnen herkennen en bemoedigen.

Vanzelfsprekend is het nieuwe boekje in de boekwinkel te koop.
Desgewenst kunt het boekje ook bestellen via het Augustijns Instituut. 
U kunt dat doen door:
€ 14,90 over te maken op
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. 4556 Als een wachtwoord 
met uw naam en adresgegevens.
(Voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A)
Na ontvangst van de betaling wordt het boekje zonder extra kosten toegestuurd.
Houd daarbij rekening met een iets langere wachttijd omdat de medewerkers van het instituut tegenwoordig ook geregeld thuis werken.
Als een wachtwoord

Nieuw: Augustinus en Paulus

 
Augustinus en Paulus: over de werken van de wet en de werken van de genade / ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Egbert P. Bos. - Kampen: Van Warven, 2021. 256 p. ISBN: 978-94-93175-38-9. Pp, € 19,95 

Dit is de eerste Nederlandse vertaling van twee Augustinus' commentaren op Paulus’ brief aan de christenen in Rome. De toelichtingen dateren uit de jaren 394-396. Het eerste betreft de Epistulae ad Romanos inchoata expositio liber unus, een werkje waarin Augustinus alleen de groet van de Romeinenbrief van commentaar voorziet en ingaat op het vraagstuk over de zonde tegen de Heilige Geest.
Het tweede werkje betreft de Expositio quarundam propositionum ex epistula apostoli ad Romanos. Daarin behandelt Augustinus 84 vragen over evenzovele afzonderlijke passages uit Paulus’ brief. Die toelichting ontstond na een gezamenlijke lezing van Paulus’ Romeinenbrief door Augustinus met enkele broeders tijdens hun verblijf in Carthago voor het eerste concilie daar in juni 394. Hierin is veel aandacht voor de verhouding tussen Gods genade en menselijke vrijheid.

De uitgave is alleen te koop bij de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgeverij Van Warven 
Augustinus en Paulus over de werken van de wet en de werken van de genade

Sluiting Augustijns Instituut

 
Dit is de voorlaatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Zoals u eerder vernomen hebt, beëindigt het Augustijns Instituut Utrecht einde dit jaar al zijn activiteiten. De laatste ontmoetingsdag en tevens sluitingsbijeenkomst van ons instituut is gepland op zaterdag 15 oktober 2022 in Eindhoven. In de laatste nieuwsbrief (begin september) ontvangt u hierover meer informatie.

Wel kunnen we u alvast meedelen dat deze dag zal plaatsvinden op de locatie waar vroeger ons instituut was gehuisvest: in Mariënhage, nu DomusDELA. U kunt dan tevens een mooie indruk krijgen hoe de zuidvleugel van het klooster, de kerk, het Augustijns Instituut en het eerste schoolgebouw van het Augustininanum zijn getransformeerd in multifunctionele ruimtes, hotel, restaurant en brasserie.

Onze laatste ontmoetings- en afscheidsdag op 15 oktober begint om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uuur. We hopen dat u de datum alvast in de agenda wilt noteren en vrijhouden.
Agenda
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief