Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 32 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | dinsdag 14 sep. 2021  
Inhoud
  Uitnodiging studiedag 23 oktober
  Boekpresentatie: De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124
  Nieuw: In navolging van Augustinus
  Nieuw: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert
  Augustijnse Agenda

Uitnodiging studiedag 23 oktober

Op zaterdag 23 oktober a.s. organiseert het Augustijns Instituut voor de 20e en laatste keer een reguliere studie- en ontmoetingsdag in samenwerking met het theologisch instituut LUCE van de Tilburg University. Deze dag vindt plaats in het auditorium van het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38 in Utrecht. U bent welkom vanaf 10.00 uur; we ronden af om 16.45 uur. De uitnodiging voor deze dag vindt u hieronder. Daarin leest u meer over opzet, inschrijving en deelname. Aanleiding is de nieuwe vertaling De laatste visvangst: Verhandelingen over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus 55-123]. Over dit boek leest u meer in het tweede item. 

Zeven leerlingen waren er aanwezig,
toen Jezus hen in het Meer van Tiberias
vele grote vissen liet vangen, 153 stuks.
Door dat getal zeven verwijzen die leerlingen
naar het einde van de tijd.
En dat Jezus op de oever stond toen het ochtend werd
heeft daar ook mee te maken.
         (vgl. Io.eu.tr. 122,6)
 
De studie- en ontmoetingsdag van het Augustijns Instituut op zaterdag 23 oktober wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en in augustijnse spiritualiteit, en aan allen die belangstelling hebben voor de werkzaamheden op het Augustijns Instituut. 
 
PROGRAMMA
10.00 uur     aankomst en ontvangst
10.30          opening door drs. Hans van Reisen
                  (studiesecretaris Augustijns Instituut)
10.45           bijdrage dr. Piet Gerbrandy (Universiteit van Amsterdam):
                  Verticaal denken: een poging om allegorese te begrijpen.
11.30           mogelijkheid tot gesprek
11.45           pauze
 
12.05 uur     bijdrage dr. Sjoerd Mulder 
                  (Tilburg University: School of Catholic Theology)
                  De Augustinus-optie: oude tips voor de huidige kerk
                  in een postchristelijke samenleving.
12.45          mogelijkheid tot gesprek
13.00 uur     lunch     (boekentafel beschikbaar)
 
14.00 uur     heropening door de dagvoorzitter
14.15           bijdrage prof. dr. Caroline Vander Stichele (TU-SCT)
                   Augustinus’ interpretatie van de
                   verschijningsverhalen in Johannes 20.
15.00           mogelijkheid tot gesprek
 
15.15           De laatste visvangst, boekpresentatie door Hans van Reisen
                  aanbieding eerste exemplaar
15.45           dankwoord en sluiting
16.00           borrel     (boekentafel beschikbaar)
16.45           op- en afruimen
17.00           sluiting museum
      
Schriftelijke aanmelding: vóór 16 oktober a.s. bij: hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl    én
door overmaking van de deelnamekosten: € 15,00 per persoon op
IBAN NL 55 INGB 0000 265392   (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. ontmoetingsdag 2021
De dag is gratis voor studenten op vertoon van hun collegekaart, voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen. Tijdens de bijeenkomst zijn de dan geldende coronaregels van kracht. Zo nodig ontvangen deelnemers daarover bericht na 17 oktober a.s.  

Bereikbaarheid Catharijneconvent:
lopend vanaf station Utrecht Centraal (20 minuten):
via het Stationsplein naar de Catharijnesingel en die oversteken;
rechtdoor naar Mariaplaats; rechtsaf Springweg;
vervolgens vijfde straat links: Haverstraat;
Oudegracht oversteken en eerste straat rechts Lange Nieuwstraat.

* per openbaar vervoer vanaf station Utrecht Centraal (max. 30 minuten):
lopen naar Perron A2 aan de Centrumzijde van het station;
U-OV bus 2 richting Museumkwartier;
uitstappen halte Catharijneconvent.

* met de auto? Reken dan 45 minuten vanaf de grote weg naar de binnenstad.
U kunt parkeren in de parkeergarage aan de Springweg.  

Boekentafel: Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle thans verkrijgbare Nederlandse augustinusvertalingen.
Vanzelfsprekend liggen daar ook exemplaren van het nieuwe boek (€ 39,90) te koop. 

Ten slotte: de openbare sluitingsbijeenkomst van ons instituut staat gepland op zaterdag 15 oktober 2022 in Eindhoven. Vanzelfsprekend ontvangt u daarover tijdig informatie. We hopen dat u de datum alvast in de agenda wilt noteren en vrijhouden.

>>
>> zaterdag 23 oktober programma en aanmelding (Agenda )

Boekpresentatie: De laatste visvangst. Verhandelingen 55-124

VisvangstDe laatste visvangst. Verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie [In Iohannis euangelium tractatus] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Tevel en Hans van Reisen. - Budel: Damon, 2021. ISBN: 9789463403078. - 500 p. Hb met stofomslag en leeslint. € 39,90

Op zaterdag 23 oktober wordt dit boek gepresenteerd. De laatste visvangst bevat de verhandelingen 55-124 over het Johannesevangelie en vormt een drieluik met de eerdere uitgaven Geef mij te drinken (1-23) en Brood om van te leven (24-54). De verhandelingen over het Johannesevangelie behoren tot het onbetwiste hoogtepunt van de verkondiging in de vroege kerk. De 70 verhandelingen in deze bundel vormen een aaneengesloten toelichting op de hoofdstukken 13 tot en met 21 van het Johannesevangelie. Ze geven een nauwkeurig en kleurrijk beeld van Augustinus als bijbeluitlegger en pastor. Ze werden door Augustinus op verzoek van anderen opgetekend en waren bestemd om elders te worden voorgelezen. Men kan alleen maar grote bewondering hebben voor de zorgvuldige manier waarop Augustinus de soms moeilijke toespraken van Jezus in dit evangelie geduldig voor zijn toekomstige lezers en luisteraars heeft toegelicht. Dit boek biedt van deze verhandelingen de eerste volledige Nederlandse vertaling. 


Met de publicatie van deze vertaling zijn nu voor het eerst Augustinus’ verhandelingen over het Johannesevangelie volledig beschikbaar in het Nederlands, verdeeld over drie boeken. Een tweede omvangrijk vertaalproject bij ons instituut is daarmee afgerond.

Vanzelfsprekend is het nieuwe boek tijdens en na afloop van de studiedag te koop. Wilt u de nieuwe vertaling direct aanschaffen? Handig als u dat van tevoren laat weten; nog handiger wanneer u ook van tevoren betaalt! Dan ligt er op 23 oktober een exemplaar op naam voor u gereed. Aan belangstellenden wordt uitdrukkelijk verzocht de bestelling via het Augustijns Instituut te laten verlopen! U kunt bestellen door € 39,90 over te maken op: 
IBAN:   NL 55 INGB 0000 265392
t.n.v.    Augustijns Instituut
o.v.v.    4555 De laatste visvangst
Voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A.
Het boek is natuurlijk ook in de erkende boekhandel te koop.

>>
>> Augustinus, De laatste visvangst, Verhandelingen 55-124

Nieuw: In navolging van Augustinus

NavolgingIn navolging van Augustinus. Beschouwingen over God kennen en beminnen / Martijn Schrama. Halewijn: 2021. 320 p. ISBN-EAN: 9789085286202, € 29,95 

Dit boek schildert een portret van de theologie van de Augustijnenschool. Vanaf het ontstaan in de 13e eeuw is er binnen de Orde der Augustijnen sprake van een herkenbaar profiel van theologische reflectie. Geïnspireerd door de kerkvader Augustinus, en in relatie met wisselende historische contexten, zochten generaties Augustijnen in hun theologie naar een balans tussen leer en beleving: "De Augustijnenschool (…) benadrukte in navolging van Augustinus de innige en onlosmakelijk verbondenheid van God kennen en beminnen en de integratie van beide, geborgen in het trinitair geheim", aldus Schrama in de inleiding.
De bundel focust op deze verbondenheid tussen denken en doen, van kennen en willen. Het is een persoonlijk boek. Al schrijvende werd het Schrama duidelijk dat "de arbeid aan deze bundel ook een vorm was van afscheid nemen" en "een dankbaar gedenken van het spirituele milieu" waar hij al een mensenleven lang deel van uitmaakt en door gevormd en geïnspireerd wordt. Het Augustijnse gedachtengoed is dan ook gekenmerkt door een rijk palet aan verschijningsvormen, met name omwille van de veelkleurigheid van Augustinus' denken. 
Het eerste deel van zijn boek geeft de historische context waarbinnen de oudste generatie augustijnen zich aan het theologiseren zette, met in het bijzonder aandacht voor Bernardus en Abaelardus, Hadewijch en ten slotte Bonaventura. Het tweede deel introduceert de termen 'augustinisme' en 'Augustijnenschool' en stelt theologische thema’s voor van belangrijke ordestheologen uit de dertiende en veertiende eeuw. Het derde deel begint met een essay over de context waarbinnen Augustinus zijn gedachten over de oerzonde heeft ontwikkeld. De laatste essays gaan over de Augustijnenschool in de zeventiende en achttiende eeuw en haar verdediging van het natuurlijke verlangen van de mens naar God. Het boek bevat een uitgebreid namenregister van augustijnse theologen met een korte toelichting bij elke naam. 

>>
>> Schrama, In navolging van Augustinus

Nieuw: Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert

ZorgvoordezielZorg voor de ziel. Augustinus inspireert / Gabriël Quicke. - Halewijn: 2021. Paperback, 172 p. 25 cm. ISBN-EAN: 9789085285755 € 19,95

De auteur reikt ons eerst enkele inspirerende ideeën van Augustinus aan over de rol van de opvoeder volgens de klassieke opvoeding in de artes liberales. Verder staat hij stil bij zijn pastoraal-theologische visie: de verkondiger als dienaar van Christus en de Kerk en schetst hij Augustinus als zielzorger. De 'pastor' is niet alleen dienaar van het Woord en het Sacrament, maar draagt ook zorg voor de zwakkeren en gemarginaliseerden. Ten vierde beschrijft hij hoe Augustinus het verhaal van de Ark van Noach gebruikt als inspiratiebron om zorg te dragen voor de ziel van de Kerk, het Volk van God onderweg. Vooral het beeld van de duif als symbool van eenheid en bezielende kracht krijgt bijzondere aandacht. Ten slotte onderzoekt hij hoe de kerkvader het Griekse concept van de 'onsterfelijkheid van de ziel' herdenkt vanuit de Bijbelse traditie: het geloof in de verrijzenis van het lichaam. 

Gabriël Quicke is priester van het bisdom Brugge en was van 2009 tot september 2018 stafmedewerker van de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen. Hij is nu president van het Heilige Geestcollege en het Leo XIII-Seminarie in Leuven. Tevens is hij verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. 

     
>> Quicke, Zorg voor de ziel. Augustinus inspireert

Augustijnse Agenda

zat 9 okt    TST- TiU Catharijneconvent Utrecht
                 boekpresentatie Martijn Schrama
                 In navolging van Augustinus
zat 23 okt  Augustijns Instituut Utrecht - Catharijneconvent)
                 boekpresentatie Augustinus' 3de deel van de
                 Verhandelingen over het Johannesevangelie
zat 13 nov  DomusDELA Eindhoven 
                 Augustijnendag
zat 20 nov  Augustijns Historisch Inst. Leuven
                 Augustinusdag
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief