Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 28 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | donderdag 27 aug. 2020  
Inhoud
  Nieuw: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117
  Nieuw: Het ware geloof
  als pdf: De stad van God
  Boekenbrochure Augustijns Instituut
  Leesfragment: Over de psalmen
  Augustijnse Agenda

Nieuw: Over de psalmen. Uitweidingen 110-117

 
In deze bundel met vertalingen van de Enarrationes in Psalmos 110- 117 becommentarieert en bespreekt Augustinus vers voor vers een groep halleluja-psalmen. Deze psalmen ontlenen hun naam aan het Hebreeuwse woord halleluja, dat 'Prijs de Heer!' betekent. Voor Augustinus brengen deze psalmen één van zijn belangrijke spirituele boodschappen over: wees niet hoogmoedig, maar nederig. Richt je aandacht niet op jezelf, maar op het hogere, op God. Prijs de Heer.

Deze psalmuitweidingen heeft Augustinus waarschijnlijk als preek gehouden in de eerste week van de paastijd. Ze zijn in het bijzonder gericht op neofieten, nieuwelingen in het christelijk geloof, die tijdens de paaswake waren gedoopt. Augustinus onderricht hen dus nog verder in het geloof. Al denkend en formulerend zoekt Augustinus in deze uitweidingen naar diepere inzichten. De uitweidingen zijn voorbeelden van spiritueel denken en beleven. Daarin toont Augustinus zich voor hen en ook voor ons een spiritueel leidsman.

Elk uitweiding bij deze psalmen wordt voorafgegaan door een vertaling van de psalmtekst zoals die door Augustinus werd gelezen.

Over de psalmen. Uitweidingen 110-117 [Enarrationes in Psalmos 110-117] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama O.S.A. en Anke Tigchelaar. - Eindhoven: Damon, Utrecht: Augustijns Instituut, september 2020.- 144 p.; hardback met leeslint; € 24,90 

U kunt het boek ook bestellen bij Uitgeverij Damon of via ons instituut.
Als u bestelt via ons instituut, kunt u dat doen door:
€ 24,90 over te maken naar
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392 t.n.v. Augustijns Instituut.
(voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A) 
o.v.v.   4552-Over de psalmen 
met uw naam en adresgegevens.
Uw bestelling wordt dan zonder verdere kosten per post thuisbezorgd.
Over de psalmen. Uitweidingen 110-117

Nieuw: Het ware geloof

 
Wat heb je aan religie? Augustinus wijdde er in zijn jonge jaren een sprankelend essay aan. Hij schreef het kort na zijn bekering tot het christendom. In Het ware geloof onderzoekt hij het thema religie tot aan de meest fundamentele vragen. Is geloven in God eigenlijk wel normaal en redelijk? Wat is het verband tussen geloof en vertrouwen in dingen of mensen van de toekomst? En wat bedoelen we als we spreken van ‘waarheid’? Is er wel één Waarheid? De antwoorden van Augustinus verrassen vaak door hun vurige geloof en trefzekere verwoording. En veel van zijn  ideeën hebben hemzelf en velen na hem aangezet tot verder denken.

Het ware geloof [de vera religione] / Aurelius Augustinus; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest.- Kampen: Brevier, juni 2020.- 198 p., pb € 19,90

U kunt het boek ook bestellen bij Uitgeverij Damon of via ons instituut. 
Als u bestelt via ons instituut, kunt u dat doen door:
€ 17,90 over te maken naar 
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392 t.n.v. Augustijns Instituut. 
(voor bestellingen buiten Nederland: BIC: INGBNL2A) 
o.v.v.   4553-Het ware geloof  
met uw naam en adresgegevens. 
Uw bestelling wordt dan zonder verdere kosten per post thuisbezorgd.
Het ware geloof

als pdf: De stad van God

 
De stad van God (De civitate Dei) is een heilshistoriche beschouwing van Augustinus over het bestaan van de mensheid. Aanleiding voor het schrijven van dit grote werk was een verzoek van vrienden van Augustinus om het christelijk geloof te verantwoorden toen de stad Rome in 410 was verwoest, nota bene door christenen! Er zijn slechts twee volledige vertalingen in het Nederlands: die van Fennacolius in 1621 (in 1979 zelfs herdrukt) en die van Gerard Wijdeveld verschenen in 1983 en vele malen herdrukt. De vertaling van Wijdeveld is al enige jaren uitverkocht en wordt niet meer herdrukt. De vertaling is nu als pdf raadpleegbaar en voor eigen gebruik gratis te downloaden. 

Fenacolius droeg zijn vertaling op aan de Staten Generaal. Daarbij benadrukt hij in zijn woord aan de Leden der Staten Generaal het belang van dit boek dat de eeuwen door een breed publiek heeft gekend. Zie hiervoor de pagina Augustinus in het Nederlands en met name de pdf nr 8 De civitate Dei  
De Stad van God - pdf

Boekenbrochure Augustijns Instituut

 
In deze brochure vindt u een overzicht van alle leverbare boeken die op initiatief van of in samenwerking met het Augustijns Instituut tot stand zijn gebracht. Bij elke boektitel staat ook enige inhoudelijke informatie vermeld. We beogen daarmee belangstellenden te helpen in hun keuze, wanneer zij voor zichzelf een Augustinusvertaling willen aanschaffen of iemand een boek willen schenken.

De boektitels en beschrijvingen zijn inhoudelijk geordend: eerst alle prekenbundels, vervolgens de toelichtingen op (delen van) bijbelse geschriften, de brieven, Augstinus’ Belijdenissen en daarna de werken die zijn ontstaan uit vriendschappelijke gesprekken en denkbeeldige of daadwerkelijke debatten.

U vindt de brochure via Augustijns Instituut > Publicaties > Vertalingen waar u die ook gratis kunt downloaden.

Voor het aanbod van activiteiten vanuit het Augustijns Instituut (heel geschikt voor bijeenkomsten in groepen) zie Augustijns Instituut > Activiteiten  De brochure is ook als pdf beschikbaar.
Boekenbrochure Augustijns Instituut

Leesfragment: Over de psalmen

 
In uitweiding 110,1 verklaart Augustinus wat het woord Halleluia betekent.   

De dagen waarop wij halleluja moeten zingen, zijn weer aangebroken. Wees er met uw aandacht bij, broe­ders en zusters. Laat goed tot u doordringen wat de Heer ons geeft om ons aan te spo­ren en onze liefde te voeden. Want daarmee klampen wij ons vast aan God. En dat is goed voor ons. Wees aandachtig, goede zangers, kin­de­ren van de lof en de altijddurende heerlijkheid van de ware en onvergankelijke God. Wees aan­dach­tig, u die weet hoe u in uw hart moet zingen en spelen voor de Heer: door Hem altijd voor alles te danken. (Vgl. Ef 5,19-20.) En prijs God. Want dat is wat het woord 'halle­lu­ja' be­­te­kent. Ook deze dagen komen om voorbij te gaan, en ze gaan voorbij om te komen. Maar ze wijzen op de Dag die niet komt en ook niet voorbijgaat, de Dag ­bij wie geen sprake is van een dag van gisteren die al voorbij is en ook niet van een dag van morgen die nog moet komen. Wanneer wij bij die Dag zijn, zullen wij, als wij ons tenminste aan Hem vastklampen, ook zelf niet meer voorbijgaan.
boek Over de psalmen

Augustijnse Agenda

zaterdag 21 november 2020 Leuven
De jaarlijkse Augustinusdag in klooster Heverlee zal dit jaar op video worden opgenomen en via YouTube uitgezonden. U kunt zich alvast opgeven om de link te ontvangen zodat u die thuis op 21 november kunt bekijken.
Het thema dit jaar is: Leiderschap in tijden van crisis. Hemel, wat een mogelijkheden? 

Vier sprekers zullen dit thema toelichten: 
. Prof. dr. Mathijs Lamberigts zal spreken over de plaats en tijd waarin Augustinus leefde en de crises die hij meemaakte;
. Prof. dr. Paul van Geest zal spreken over de manier waarop Augustinus zijn leiderschap toonde in deze tijd;
. Dr. Kitty Bouwman zal spreken over vrouwelijke leiderschap gebaseerd op haar onderzoek naar het spirituele moederschap in het leven van Augustinus;
. Drs. pastoor Gerben Zweers zal spreken over leiderschap in de kerk, vanuit zijn ervaring als pastoor.
De bundel met de lezingen kunt u bestellen via het Augustijns Historisch Instituut Leuven. Meer informatie zie www.augustiniana.be > Augustinusdag2020
Augustijnse Agenda
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief