Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 25 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | woensdag 28 aug. 2019  
Inhoud
  Activiteitenaanbod Augustijns Instituut
  Presentatie Augustijnse collectie Tilburg
  Augustine4U
  Augustijnse Agenda
  Recent verschenen
  Augustinus een eigenzinnig Godzoeker [Graphic Novel]
  Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen
  28 augustus Feest H. Augustinus

Activiteitenaanbod Augustijns Instituut

 
Het Augustijns Instituut is opgericht om de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus en de augustijnse spiritualiteit te stimuleren. Dat doen we niet alleen met het publiceren van vertalingen. We bieden ook lezingen, workshops, diapresentaties of cursussen aan over Augustinus en zijn gedachtegoed. Deze bijeenkomsten kunnen ook bij u in de buurt gehouden worden.
De nieuwe brochure met het actuele aanbod kunt u lezen en downloaden op Augustijns Instituut > Activiteiten.

Presentatie Augustijnse collectie Tilburg

 
Op 19 juni presenteerde de Library Tilburg University (TiU) de nieuwe Augustijnse collectie waarmee de Tilburg University onderdeel wordt van het wereldwijde netwerk van augustijnse instituten met hun collecties en publicaties. Diverse sprekers belichtten die dag de relevantie van Augustinus' gedachtegoed. Zie hiervoor het dagverslag.

De symbolische presentatie betrof de schenking van de kerncollectie van de Bibliotheek Augustijns Instituut aan de Universiteit van Tilburg, ca. 15.000 titels die in maart 2017 werden ingepakt voor verhuizing. Deze voor Tilburg nieuwe Augustijnse collectie is nu weer volledig voor het publiek toegankelijk. Het Augustinusgedeelte staat in de open opstelling, in het depot staan de kostbare werken en de ordesgeschiedenis die op aanvraag beschikbaar zijn. In de catalogus van de TiU is de Augustijnse collectie apart doorzoekbaar.

Augustine4U

Een nieuwe werkgroep is Augstine4U (Augustine for you).
Deze werkgroep van het Augustijns Instituut biedt aan jongeren scholing ter ontwikkeling van hun persoonlijke spiritualiteit met daarbij bijzondere aandacht voor ontmoeting en gemeenschapsvorming. De werkgroep heeft hiervoor een aantal kleine onderwijsprojecten ontwikkeld en begeleidt scholen en groepen met de uitvoering daarvan.
Zie Augustine4U

Augustijnse Agenda

Aanbod van lezingen en cursussen rondom het gedachtegoed van Augustinus 

woensdag 4 sept Boskapel Nijmegen
Identiteit en religie in de moderne samenleving: kansen en gevaren bezien vanuit Augustinus
Augustinuslezing door prof. Matthias Smalbrugge, 
informatie lezing zie Bezinningscentrum Boskapel.

dinsdag 10 sept St. Jozefkerk Wassenaar
Leven en betekenis van Augustinus van Hippo.
Diapresentatie met citaten van Augustinus door Ingrid van Neer-Bruggink.

donderdag 19 sept Raad van Kerken Tilburg
Augustinus en het verlangen (1)
Leven en betekenis van Augustinus van Hippo.
Diapresentatie met citaten van Augustinus door Ingrid van Neer-Bruggink
Meer informatie zie Agenda

woensdag 2 okt Glorieuxpark Eindhoven
Bij Jezus op bezoek: Augustinus over Marta en Maria. 
Lezing door Hans van Reisen,
in het programma van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

donderdag 17 oktober Raad van Kerken Tilburg
Augustinus en het verlangen (2)
Wat is dat geluk waar ons verlangen naar streeft?
Lezing door em.prof. René Munnik
Meer informatie zie Agenda

vrijdag 18 okt Scherpenheuvel (BE)
Maria, de moeder van de aarde. Augustinus' visie op de moeder van Christus.
Lezing door mgr. Gabriël Quicke, inleiding door prof. Hans Geybels.

zaterdag 16 nov Augustijnen Gent (BE)
De Augustinusdag 2019 heeft dit jaar als thema:
Augustinus' hart en zijn hartelijke wijsheid. Vier sprekers diepen dit thema uit:
Martin Claes, Cis Dewaele, Gerben Zweers OSA, Anne Desmet.
Meer informatie zie Agenda
Deze dag wordt georganiseerd door het Augustijns Historisch Instituut Leuven.

zaterdag 23 nov Emmaüskerk Groningen
Met Augustinus op weg naar kerstmis en epifanie:
een wijze uit het westen over wijzen uit het oosten.
Lezing door Hans van Reisen

zaterdag 7 dec Boskapel Nijmegen
Wat kunnen wij leren van Augustinus over gemeenschapsvorming en samenwerking?
Lezing door Pierre Paul Walraet, OSC.
Deze dag wordt georganiseerd door het Augustijns Verband.

Zie ook de site Augustinus.nl van het Augustijns Instituut.

Recent verschenen

 
In het voorjaar verschenen er drie Nederlandstalige Augustinustitels die weliswaar geen publicaties zijn van het Augustijns Instituut, maar waarop we u graag attenderen.

Als een arend herleeft mijn jeugd: over jong worden in Augustinus / Gabriël Quicke. Halewijn, ISBN 978-90-8528-495-6, pb, 172 p., € 18,95

Als de arend ouder wordt en zijn bovenste bek zoveel gegroeid is dat die niet meer geopend kan worden, dan slaat hij zijn bek tegen een rots, werpt de last van zich af en komt zo weer terug aan zijn voedsel. Augustinus verduidelijkt dat de rots Christus zelf is. In Christus wordt onze jeugd vernieuwd en hersteld. Augustinus moedigt zijn medereizigers aan om zich niet vast te klampen aan een oude wereld, maar jong te worden in Christus. 

inhoudsopgave en recensie
zie Als een arend herleeft mijn jeugd

Augustinus een eigenzinnig Godzoeker [Graphic Novel]

 
Augustinus, een eigenzinnig Godzoeker [Graphic novel] / tekeningen en tekst Nazrina Rodjan ; inl. Paul van Geest. - Baarn: Adveniat, 2019.  ISBN: 978-94-93161-00-9 € 9,95 pb, 40 p. ; 30 cm. Te bestellen bij Adveniat. 

Samen praten, samen lachen, samen iets nieuws ontdekken. Dat is voor de kerkvader Augustinus van Hippo de kern van vriendschap. Samen met zijn vrienden gaat hij op zoek naar de waarheid van waaruit hij wil leven, op zoek naar God. Van deze zoektocht brengt hij verslag uit in zijn boek Belijdenissen, waarop deze graphic novel gebaseerd is. Hierin is hij verrassend openhartig over zijn leven, wat hem motiveert, over de twijfels die hem bekruipen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt hoe hij soms het gevoel had eindeloos in rondjes te draaien en niet wist waar hij het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de Zusters Augustinessen van Sint Monica graag delen met een groter publiek. Het is een beeldverhaal geworden dat beslist niet alleen voor jongeren interessant is, maar iedereen een boeiend inkijkje biedt in het leven van Augustinus. De tekst citeert bij voorkeur de eigen woorden van Augustinus, uit zijn Belijdenissen.

Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen

 
Op de weg van het geluk. De zaligsprekingen als leidraad voor het leven / Anton ten Klooster en Gerben Zweers. -  Baarn: Adveniat, 2019. ISBN: 978-9492093936, 96 p. pb. € 19,95

Dit boek heeft twee doelen: te leren over de zaligsprekingen en te leren leven vanuit de zaligsprekingen. Deze twee dingen gaan hand-in-hand. Het is door iets te verstaan van de diepte van Jezus' woorden dat we er ook ten volle uit kunnen leven. In dit leerproces laten wij ons inspireren door leermeesters als Augustinus en Thomas van Aquino, die ons een kader geven om de zaligsprekingen te verstaan, maar ook door paus Franciscus. Hij noemt de zaligsprekingen 'de identiteitskaart van de christen'. Zo kunnen we zelf mensen van de zaligsprekingen worden, op de weg van het geluk.

28 augustus Feest H. Augustinus

 
Op 28 augustus viert de Kerk de hemelse geboortedag van Augustinus die op deze dag in 430 in Hippo Regius is overleden. Met name uit zijn Belijdenissen blijkt hoe vertrouwelijk Augustinus met God omging en hoe vaak hij God prijst, vereert en dankt. Ook in zijn preken spoort hij ons als levende stenen aan, om God te prijzen. Onze vrees voor God de Heer staat de liefde voor God de Vader niet in de weg. 

Dank aan de Heer onze God, en een overvloed aan lof voor die God, voor wie we een lofzang moeten zingen op de Sion. Dank aan Hem, voor wie we met een toegewijd hart en een toegewijde mond hebben gezongen: 'God, wie is er gelijk aan U?' Dit omdat we bemerken dat de heilige liefde voor Hem ligt verankerd in uw hart, omdat u Hem als een heer vreest en als een vader liefhebt. Dank aan Hem, naar wie men verlangt voordat men Hem ziet, wiens aanwezigheid men voelt en op wiens komst men hoopt. Dank aan Hem, omdat de liefde de vrees voor Hem niet verdringt, en omdat de vrees de liefde voor Hem niet in de weg staat. Hem zegenen we, Hem eren we, zowel voor u als in u. Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u. 

Kijk eens hoezeer Hij leeft, en hoe Hij leeft wanneer de stenen van zijn tempel al zo leven. Bedenk, broeders en zusters, wat u zegt, en tegen wie u het zegt wanneer u zegt: 'God, wie is er gelijk aan U?' De tempels zeggen tegen hun God: 'God, wie is er gelijk aan U?' De levende stenen zeggen tegen hun bewoner: 'God, wie is er gelijk aan U?' Laat de hele schepping aan uw geestesoog voorbijtrekken. Hij heeft het bevolen, en het was geschapen.  Daarom moet ieder hart dat in Hem gelooft, zeggen: 'God, wie is er gelijk aan U?' Want ons hart zegt het tegen Hem, voor wie het zich niet hoeft te schamen. Dit moeten de levende stenen doen.


Augustinus, sermo 24,1 (ingekort) in: Schatkamer van het geloof
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief