Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 18 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 21 okt. 2016  
Inhoud
  Uitnodiging 10 december studiedag
  Possidius' Leven van Augustinus
  Brug van barmhartigheid
  Bouwen aan Gods huis
  Allerzielen

Uitnodiging 10 december studiedag

"Laat Christus’ barmhartigheid in ons gestalte krijgen:
  zijn moeder droeg Hem in haar schoot,
  laten wij Hem dragen in ons hart."

  (uit: Augustinus, sermo 189,3) 

Het Augustijns Instituut organiseert op zaterdag 10 december 2016 in Mariënhage voor de zestiende keer (en laatste maal in Eindhoven) een studie- en ontmoetingsdag. 

De dag wordt aangeboden aan iedereen die belangstelling heeft voor Augustinus, de augustijnse spiritualiteit, en/of de activiteiten van het Augustijns Instituut. 

U bent van harte welkom!

Programma zaterdag 10 december:

10.30 uur ontvangst met koffie/thee
11.00 uur opening door dr Joop Smit O.S.A., voorzitter van de advies- en beleidscommissie van het Augustijns Instituut

11.15 uur lezing door dr. Kitty Bouwman (docente spiritu­aliteit Bovendonk en geestelijk begeleider Amstelring):  Het goddelijk moederschap en het geestelijk moederschap bij Augustinus.
12.00 uur mogelijkheid tot gesprek

12.30 uur een eenvoudige lunch wordt u aangeboden

14.00 uur lezing door dr. Joost van Neer (medewerker Augustijns Instituut) Van hoogmoed naar nede­righeid: een nieuwe kijk op Augustinus’ kerst­preken
14.45 uur mogelijkheid tot gesprek

15.15 uur ontvangst met koffie/thee
15.45 uur afsluiting door Joop Smit
16.00 uur sluiting

Aanmelding vóór 3 december bij
Augustijns Instituut
Augustijnendreef 15
5611 CS Eindhoven
hansvanreisen@augustijnsinstituut.nl 
en door overmaking van € 15,00 deelnamekosten per persoon op
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Augustijns Instituut
o.v.v. ontmoetingsdag 2016
(gratis voor studenten (op vertoon van een collegekaart), voor medewerkers verbonden aan het instituut en voor augustijnen)

Bereikbaarheid:zie www.augustinus.nl > Contact > Route
Let op: bij het instituut is geen parkeergelegenheid meer! 
Betaalde parkeermogelijkheden in de directe omgeving zijn aanwezig in de Tramstraat (achter Pullman Hotel en achter supermarkt Jan Linders); in de parkeergarages aan de Kanaalstraat (Lage Landen) en onder de Heuvelgalerie.

Boekentafel: 
Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met alle verkrijgbare augustinusvertalingen. Daarop ook de nieuwe vertaling van Possidius' Het leven van Augustinus. Alleen contante betaling is mogelijk. 

Possidius' Leven van Augustinus

Possidius, het leven van Augustinus Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius; Vincent Hunink en Paul van Geest. Damon, 2016. 176 p. € 19,90 

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan Augustinus gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus’ leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinus een levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus’ boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius’ appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus’ geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest. 

Zie pagina Possidius, Het leven van Augustinus

Brug van barmhartigheid

Brug van barmhartigheid / Gabriël QuickeBrug van barmhartigheid  / Gabriël Quicke Halewijn, 2016. 108 p. € 17,95 

Op indringende wijze en sterk gekleurd vanuit zijn eigen ervaring schrijft Augustinus over God als degene die ons het eerst heeft liefgehad. Barmhartigheid vormt voor hem het sleutelbegrip om deze beweging van God te kunnen verstaan. De Kerk ziet hij als brug van barmhartigheid. Een uitspraak die we zo in de mond kunnen leggen van paus Franciscus. In dit boek brengt Gabriël Quicke Augustinus en paus Franciscus dan ook met elkaar in dialoog.  
Meer informatie 

Bouwen aan Gods huis

Bouwen aan Gods huis. Gedachten over kerk-zijn, geloofsgemeenschap en pastoraat is de nieuwe brochure van de Augustijnse Beweging in de serie Augustinus aan het woord. 

U kunt deze brochure inzien en bestellen bij www.augustijnsebeweging.nl  


Uit de brochure Bouwen aan Gods huis: 
Wees zelf een huis van God

Augustinus preekt bij een kerkwijding. Hij wijst op de tijdelijkheid van kerkgebouwen en van het kerk-zijn op aarde. Dat houdt een waarschuwing in maar ook een belofte: onze vergankelijkheid mag vooruitwijzen naar het onvergankelijke.

Dit hier is een tijdelijk gebouw en zal niet eeuwig blijven bestaan. Net zoals onze lichamen, waarvoor dit gebouw door werken van barmhartigheid moest worden opgetrokken. Die lichamen zijn natuurlijk ook niet eeuwig, maar tijdelijk en sterfelijk. We krijgen van God een woning: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. ... Die werken van barmhartigheid zijn niet eeuwig maar voeren wel naar het eeuwige leven. Ook dit werk hier hoort daarbij, waarmee deze kerk is gebouwd. ...

Voor dit moment moet u in geestelijke liefde een huis van geloof en hoop bouwen met al uw goede werken. Neem de vermaningen van apostelen en profeten en leg die als fundament in uw hart. Neem uw nederigheid en leg die als een gladde vloer daaroverheen, zodat u zich niet stoot. Neem gebeden en woorden en zet die als stevige muren voor heilzaam onderricht in uw hart. 
Neem goddelijke uitspraken en hand die als lampen op om mensn bij te lichten. Ondersteun de zwakken, wees voor hen als zuilen. Beschut de armen, wees voor hen als een dak. Dan zal de Heer onze God onze tijdelijke goede dingen terugbetalen met eeuwige, en u voor eeuwig bezitten als volmaakte en ingewijde mensen.  
(uit: Augustinus, sermo 337,5)

Zie ook het WEBARCHIEF> liturgisch jaar voor meer citaten uit Augustinus' preken. 

Allerzielen

Wie deze herfsttijd eens wil kleuren met verdieping van eigen geloof, raden we aan om alleen of samen met anderen een pastorale beschouwing van Augustinus te lezen Wat kunnen wij voor de doden doen?  

Gedachten over dood, verdriet en hoop op (eeuwig) leven zijn opgenomen in de brochure Doden die Leven, in de serie Augustinus aan het Woord   

 

Er is een groot aanbod voor wie inspiratie wil opdoen om Allerzielen te vieren. Een paar voorbeelden: het bisdom Rotterdam biedt initiatieven en verdiepingsteksten op  Allerzielen in 't licht. Achtergrondinformatie biedt ook het bisdom Roermond. In het Vondelpark Amsterdam kunt u ook Allerzielen vieren. Er zijn belevingstochten o.a.door Allerzielenalom.nl  of door Luizter.nl in Roosendaal en Bergen op Zoom. 

 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief