Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 17 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | vrijdag 11 maa. 2016  
Inhoud
  Onze wereld in wording - nieuwe vertaling
  Uitnodiging ontmoetingsdag 12 mei
  Augustinus zegt
  Recent verschenen
  Handige links naar teksten van Augustinus
  Agenda

Onze wereld in wording - nieuwe vertaling

 

Op 12 mei presenteert het Augustijns Instituut bij uitgeverij Damon een nieuwe vertaling: Aurelius Augustinus, Onze wereld in wording: Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen [De Genesi aduersus manichaeos & De Genesi ad litteram liber unus inperfectus] / ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Leo Wenneker (classicus), Sander van der Meijs (neerlandicus) en Hans van Reisen (theoloog). € 29,90

De bijbelse scheppingsverhalen blijven bron voor discussie. Dat geldt voor de moderne tijd, maar dat gold ook voor vroegere tijden. Augustinus heeft zich in de loop van zijn leven minstens vijfmaal beziggehouden met een zorgvuldige lezing en uitleg van de eerste bijbelpagina. Dit boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van zijn twee oudste commentaren. Het ene werk De Genesi aduersus manichaeos dateert van 388-390; het andere De Genesi ad litteram liber unus inperfectus schreef hij enkele jaren later in 393-394. Hij is dan net priester geworden in de Noord-Afrikaanse stad Hippo Regius.
    In zijn uitleg blijkt Augustinus een nauwkeurige bijbellezer. Hij heeft oog voor details waar je als moderne lezer meestal ongemerkt overheen leest. Bovendien laat Augustinus zien dat de eerste bijbelverhalen iets verkondigen over zijn eigen leefwereld. En daarmee toont hij ook ons de verbanden tussen de scheppingsverhalen en ons leven in onze wereld in wording.

U kunt dit boek bestellen via de boekhandel, het Augustijns Instituut of op 12 mei kopen bij de boekentafel tijdens de studiedag waarop het boek gepresenteerd wordt (zie uitnodiging).   

Onze wereld in wording-boek

Uitnodiging ontmoetingsdag 12 mei

 

Onze wereld in wording: beschouwingen bij de Bijbelse scheppingsverhalen 

Ter gelegenheid van deze nieuwe uitgave organiseert het Augustijns Instituut samen met LUCE (Centrum voor religieuze communicatie van de Tilburg University) op donderdag 12 mei een gelijknamige studiedag in de Oude Hortus van de Universiteit Utrecht. U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op deze studiedag zullen vijf sprekers hun licht over de scheppingsverhalen uit het boek Genesis en het commentaar laten schijnen. Prof. dr. Marcel Poorthuis en prof. dr. Mathias Smalbrugge spreken respectievelijk over de Joodse omgang met de scheppingsverhalen uit Genesis en het mensbeeld van Augustinus. Drs. Frank van Roermund O. Praem. legt de sterrenhemel van Genesis naast de kennis van de moderne sterrenkunde. Prof. dr. Jozef Wissink gaat in op de zeggingskracht van Genesis (en het commentaar) voor de hedendaagse (gelovige) mens in verkondiging en pastoraat. 
      Ter presentatie van het boek zal drs. Hans van Reisen de vertaling nader introduceren. Gedurende de dag omlijst dr. Piet van Midden (docent Hebreeuws, TST) in korte videoclips de Bijbelvertaling waarover Augustinus beschikte met enkele kanttekeningen. Op het eind van de dag wordt het boek feestelijk gepresenteerd. Aansluitend wordt deelnemers een receptie aangeboden. 

De locatie en tijd voor deze studiedag zijn toepasselijk en inspirerend: de Oude Hortus in de Utrechtse binnenstad zal in voorjaarstooi zijn.

PROGRAMMA

10.00 u Ontvangst
10.30 u Opening door de dagvoorzitter dr. Arnold Smeets
10.45 u 'En toen was er licht'. Genesis en de sterrenkunde, drs. Frank van Roermund O. Praem. (Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther)
11.15 u Joodse omgang met de scheppingsverhalen, prof. dr. Marcel Poorthuis (Tilburg School of Catholic Theology, TST)
11.45 u Augustinus' mensbeeld als decor voor zijn Genesis-commentaar, prof. dr. Mathias Smalbrugge (Vrij Universiteit Amsterdam)
12.15 u Gelegenheid tot vragen uit de zaal
12.30 u 'En de mens leefde in een tuin' Tijd om te wandelen en te lunchen
13.30 u De (onontgonnen) pastorale dimensie van het boek Genesis, prof. dr. Jozef Wissink (TST)
14.00 u Onze wereld in wording, drs. Hans van Reisen (Augustijns Instituut, Eindhoven)
14.30 u De schepping van deze dag: gedachtewisseling tussen deelnemers en inleiders onder leiding van de dagvoorzitter
15.15 u Presentatie van het eerste exemplaar, door dr. Joop Smit O.S.A., voorzitter van de advies- en beleidscommissie van het Augustijns Instituut
16.00 u Receptie met hapje & drankje
17.00 u Sluiting door de dagvoorzitter

Het nieuwe boek is na afloop te koop. Tijdens de studiedag is een boekentafel aanwezig met daarop alle beschikbare vertalingen van Augustinus.

Datum: donderdag 12 mei 2016, 10.00 - 17.30 uur.
Locatie: Oude Hortus, Lange Nieuwstraat 106, 3512 PN Utrecht.
Kosten: € 40,- (inclusief lunch en receptie): inschrijving via www.luce-crc.nl
Nota bene:
Ontvangers van deze Nieuwsbrief krijgen korting op de inschrijving. Als u zich opgeeft via het Augustijns Instituut, betaalt u € 30,- (inclusief lunch en receptie). U dient dan € 30,- over te maken op:
IBAN: NL 55 INGB 0000 265392 BIC: INGBNL2A  t.a.v. Augustijns Instituut o.v.v. 12-05-2016. Voor augustijnen en medewerkers van het instituut is deelname gratis. 
In verband met de praktische voorbereidingen verwachten wij uw opgave en betaling uiterlijk op 5 mei a.s. 

afb.: De Oranjerie uit 1768 in de Oude Hortus in Utrecht 

Augustinus zegt

 

Wij zijn het huis van God

Wij zijn hier bijeen om de inwijding van dit huis van gebed te vieren. Het huis dus waar wij allen samen bidden is dit hier, maar het huis van God zijn we zelf. Als wij zelf het huis van God zijn, worden wij in deze tijd gebouwd om aan het einde der tijden gewijd te worden. 
      Wat hier tijdens de bouw gebeurde, gebeurt ook nu wanneer zij die in Christus geloven, samenkomen. Er werd hout uit de bossen gekapt en steen uit het gebergte; zoiets gebeurt nu met de gelovigen. Wanneer zij het eerste geloofsonderricht hebben ontvangen, gedoopt worden en verdere vorming krijgen, is het alsof zij door timmerlieden en metselaars worden bewerkt, gericht en gepolijst. Maar zij worden geen huis van de Heer als ze niet onderling worden verbonden door liefde. Als deze balken en stenen niet volgens een bepaald plan worden samengevoegd, als ze geen harmonisch geheel vormen, als zij elkaar door hun samenvoeging om zo te zeggen niet liefhebben, zal niemand hier durven binnengaan.  Pas als je ziet dat de stenen en balken in een gebouw een stevig geheel vormen, ga je gerust naar binnen zonder angst dat het zal instorten. 
       Christus onze Heer zei dan ook toen hij in ons als in een te bouwen huis wilde binnengaan om er te wonen: "Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief." Wat we stoffelijk gerealiseerd zien met deze muren moet zich geestelijk in u voltrekken. Wat we hier voltooid zien in steen en hout moet door het opbouwend werk van Gods genade in uw eigen lichaam tot stand worden gebracht.

tekst: Augustinus, sermo 336,1  
foto: Augustijnenkerk Eindhoven tijdens de Glow 2014. Fotograaf: John Mulders zie www.ecktiv.nl/wow-dit-glow

Recent verschenen

 

Neem en lees, Augustinus' Belijdenissen uitgelegd / Evert Barten. Den Hertog, 2015. 156 p. € 19,90 

De auteur van dit boek is jongerenredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Het boek is duidelijk bedoeld voor mensen die nog nooit een vertaling van Augustinus in de hand hebben gehad. Voor hen heeft Evert Barten fragementen uit Augustinus' Belijdenissen herschreven in de vorm van een vraaggesprek met ... Augustinus! De interviews worden afgewisseld met samenvattingen van belangrijke passages die in aparte kaders staan. 

Het boek is via de boekhandel te koop en via www.hertog.nl 

Handige links naar teksten van Augustinus

Nederlands:
Vertalingen van Augustinus' werken zie Vertalingen
Studies over Augustinus' werken zie Studies 
Per preek: zie de bijlage (word.doc) in nr 118 bij Opera Omnia Augustini
Per brief: zie de bijlage (word.doc) in nr 40 bij Opera Omnia Augustini 
Per enarratio (preken op de psalmen):  in nr 39 bij Opera Omnia Augustini
 
Andere talen en studies:
Vertalingen (online, print, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans)
Research (Biografieën, Bibliografieën, Catalogi, CD - DVD, Encyclopedieën, Tijdschriften, Woordenboeken) 

Augustinuscollecties
Aanwinsten van de Bibliotheek Augustijns Instituut zie Aanwinsten 
Augustinuscollecties online zie ook Bibliotheek > Collectie > kolom rechts

Agenda

donderdag 12 mei 2016 Utrecht 
Studiedag 'Onze Wereld in Wording

Logo Academisch Centrum Praktische Theologievrijdag 20 mei 2016 Leuven  
Augustinusdag
Het Augustijns Historisch Instituut (AHI) en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie (ACPT) organiseren de Augustinusdag 2016 in een nieuwe opzet.

Thema: Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu.
Sprekers: pater Pierre-Paul Walraet, osc, zuster Marie Madeleine Maas, osa, Dra. Liesbeth Pulinckx en Dr. Pieter De Witte.
Locatie: een van de gebouwen van de KU Leuven
Deelnamekosten: € 40,00  Zie Agenda Augustijns Instituut 
De bijbehorende publicatie zal die dag worden uitgereikt.

De mens is een sociaal wezen. We zoeken elkaar op, en verenigen ons op diverse manieren. Augustinus zocht zijn vrienden op, om met hen in gemeenschap te leven met een gezamenlijk doel. Vele religieuzen deden en doen dat nu nog steeds en ook leken zoeken naar meer verbondenheid. Maar onze tijd kenmerkt zich door ontkerkelijking, door terugval van het aantal religieuzen, door eenzaamheid, door wijken waar we onze buren niet of nauwelijks kennen. Deze studiedag wil onderzoeken hoe Augustinus de mens van vandaag kan inspireren in het zoeken naar verbondenheid, het leven in gemeenschap.
Pierre-Paul Walraet, osc zal de visie van Augustinus zelf belichten, en drie andere sprekers zullen de invloed van Augustinus op gemeenschap belichten: zuster Marie Madeleine Maas, osa, licht het project Casella toe, dat ontstond vanuit het verlangen hun kloosterleven dichter bij de huidige maatschappij te brengen, Pieter De Witte geeft als aalmoezenier een blik op de gevangenisgemeenschap en Liesbeth Pulinckx licht haar doctoraatsonderzoek over kerkgemeenschapsvorming vandaag de dag toe. Een facultatieve viering sluit de dag af. 


10 december 2016 Eindhoven
Studiedag Augustijns Instituut 
(meer informatie volgt op Agenda Augustijns Instituut

Header van de Community Augustinus.nl op Facebook 

Facebook Augustinus.nl al gezien?
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief