Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   nr 15 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | dinsdag 4 aug. 2015  
Inhoud
  Boekpresentatie uitnodiging
  Facebook
  Recent verschenen
  Levende woorden van Augustinus
  Augustijnse Agenda

Boekpresentatie uitnodiging

 

Op 28 augustus, de feestdag van Sint Augustinus, vindt de boekpresentatie plaats van Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland, 1886-2006 geschreven door dr. Brian Hefffernan. U bent van harte welkom deze middag bij te wonen. 

In dit boek vertelt Brian Heffernan het verhaal van de augustijnen in Nederland. Eind negentiende eeuw bestond deze religieuze gemeenschap uit een handvol parochiepriesters. In de twintigste eeuw bleven zij ondanks groei een relatief kleine orde. Vooral hun inzet voor het middelbaar onderwijs gaf de augustijnen echter aanzien in katholiek Nederland. Heffernan bespreekt zowel hun externe werkzaamheden als hun interne gemeenschapsleven. Ook de schaduwkanten van hun optreden komen aan bod.

De augustijnen zijn een kleine orde met allure. Zij waren zielzorgers en strijders voor de katholieke zaak, maar voelden zich op grond van hun oude traditie ook kloosterling en eremiet. In de jaren zestig beschouwden zij zich, zoals veel religieuzen, als brengers van vernieuwing, tegenwoordig vooral als dragers van de spiritualiteit van Augustinus. Deze verschuivende en soms botsende zelfbeelden vormen een kapstok voor het verhaal, waarin de voortdurende heruitvinding van de augustijnse identiteit centraal staat.

Op 28 augustus wordt dit boek feestelijk gepresenteerd in de Augustijnenkerk in Eindhoven. Als u deze middag bij wilt wonen, wilt u zich dan aanmelden bij het Nederlands Provincialaat OSA tel. 040 – 2431646 of provincialaat@augustijnen.nl

Programma:

14.30 uur Welkom door dagvoorzitter p. Pierre Stikkelbroeck, OSA
14.45 uur De tijdloosheid en kracht van de orde van Augustinus.
         Lezing door prof.dr. Paul van Geest
15.15 uur Provinciaal gedacht
         Lezing door p. Paul Clement, prior provinciaal OSA
15.45 uur Respons en dankwoord van dr. Brian Heffernan
16.15 uur Presentatie van het boek aan de prior-provinciaal
16.30 uur Borrel
17.30 uur Einde

Locatie Augustijnenkerk, Tramstraat 37 Eindhoven. Zie ook routebeschrijving
Aanmelding vóór 14 augustusprovincialaat@augustijnen.nl 

Zie ook de pagina op de website met een interview met Brian Heffernan over de opzet en inhoud van dit boek.

Een kleine orde met allure

Facebook

 

Sinds kort kunt u ons volgen op Facebook als Augustinus.nl ook als u geen Facebook account heeft.

Augustinus.nl is een initiatief van de Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen en het Augustijns Instituut. Deze willen Augustinus en de augustijnse spiritualiteit een bredere bekendheid geven en dichter bij de mensen brengen.

Berichten op Augustinus.nl hebben altijd een link met Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. Ze kunnen niet alleen uitgaan van de Augustijnen en het Augustijns Instituut, maar ook van de Familia Augustiniana Nederland en de Augustijnse Beweging.
Op de pagina staan bijvoorbeeld citaten of gebeden (in de geest) van Augustinus, pastorale visies, toelichtingen op tekstfragmenten of doordenkers over de actuele betekenis ervan. Kortom, berichten uit een breed door Augustinus geïnspireerd netwerk over geloof en samenleving, kunst en cultuur, heden en verleden. Alles met een augustijnse spirit. Neem, lees en reageer. 

Augustinus.nl op Facebook

Recent verschenen

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius

Laurentius 

Door het vuur voor de armen: Oudste getuigenissen over Laurentius / Aurelius Augustinus (354-430), Aurelius Prudentius, Gregorius van Tours, Jacobus de Voragine, Ambrosius (339-397), Leo de Grote, Maximus van Turijn, Petrus Chrysologus ; vertaald door Arie Akkermans, Carolien Hilhorst-Boink, Hans Tevel, Hans van Reisen, Ton Hilhorst, Vincent Hunink.
ISBN: 9789460362132, 168 p. pb met kleurkatern € 16,90 

Op 10 augustus viert de kerk het feest van de H. Laurentius, de patroonheilige van Rotterdam. In het bisdom Rotterdam is het Laurentiusjaar (vanaf november 2014) tevens de aanloop voor het diamanten jubileum van het bisdom op 2 februari 2016. Er zijn vele activiteiten georganiseerd en zo zijn ook i.s.m. het Augustijns Instituut de oudste getuigenissen over de heilige Laurentius vertaald en in dit boek bijeengebracht.

Voor het minisymposium zie Agenda voor het boek zie Vertalingen

 

Mater Sapientia, Kitty Bouwman Mater Sapientia. De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijke moederschap bij Augustinus / Kitty Bouwman. Skandalon, juni 2015. 550 p. pb ISBN: 9789492183071. € 39,95
Bewerking van proefschrift.  zie ook Publicaties

In de werken van Augustinus (354-430) komen veel moederbeelden voor. Deze studie werpt een nieuw licht op de betekenis van vrouwelijke beelden in zijn werk en reconstrueert de verhouding tussen Augustinus en zijn moeder Monnica. Tevens belicht ze het moederschap van de levensgezellin van Augustinus, die de moeder was van zijn zoon.

Zowel het geestelijke moederschap als het moederschap van God blijken sleutelbegrippen te zijn in de visie van Augustinus op het mystagogisch proces, waarin de mens wordt ingevoerd in het geheim van God. Langs die weg wordt zichtbaar hoe belangrijk de wijsheidstheologie voor Augustinus was. Daarin treedt Mater Sapientia (Moeder Wijsheid) op de voorgrond en is Jezus haar gezant. Deze theologische benadering is ondergesneeuwd in de hoofdstroom van de christelijke traditie die het goddelijke moederschap vereenzelvigt met Maria.  

Merciful Serverity, Bart van Egmond Merciful Severity: Augustine of Hippo's early thought on the redemptive function of divine judgment / Bart van Egmond. - 2015. 254 p. ISBN: -

Een proefschrift over de barmhartige strengheid en de betekenis van Gods oordeel voor de redding van de mens in het vroege denken van Augustinus. Zie ook Publicaties

Tegenwoordig zijn veel christenen Gods barmhartigheid en Gods (straffende) gerechtigheid als tegenstellingen gaan ervaren. Hoe valt zijn liefde bijvoorbeeld te rijmen met de opdracht hele volken uit te roeien? Wat heeft zijn liefde te maken met de dood van zijn Zoon aan het kruis? Hoe verhoudt Hij zich tot mensen in hun lijden? Hoewel deze vragen gesteld worden in een nieuwe cultuurhistorische context, zijn ze niet nieuw. In zijn proefschrift onderzoekt Bart van Egmond hoe bisschop Augustinus van Hippo in de vierde eeuw n.Chr. met deze vragen worstelde. Augustinus deed dat in gesprek met manicheese christenen en filosofische stromingen van zijn tijd. Zijn denken hierover ontwikkelde zich in de eerste tien jaar van zijn theologisch schrijverschap.

Eén van de uitkomsten van het proefschrift is dat, in tegenstelling tot wat veel onderzoekers stellen, straf en dwang vanaf het begin een belangrijke plaats innemen in Augustinus’ visie op Gods heilspedagogie. Daarin deelt hij de pedagogische visie op het lijden van bijvoorbeeld de Stoa en de Neoplatonisten. Tegelijk legt Augustinus steeds meer nadruk op de betekenis van de straf die Christus droeg voor de verlossing van de mens. De troost onder de straffen die wij lijden is niet primair hun pedagogische betekenis, maar het feit dat Christus onze dood gedragen heeft, en daarmee de gelovigen verlost heeft van de rechtsclaim van het kwaad.

Hoofd in de wolken: gedachten over hemelvaart

Het hoofd in de wolken, de voeten op de grond. Gedachten over Hemelvaartsdag. Brochure 15 in de serie: Augustinus aan het woord.   

Deze brochure bevat 11 pakkende fragmenten uit de preken van Augustinus. Deze boekjes zijn zeer geschikt voor een eerste kennismaking met Augustinus (geen uitleg nodig) of voor het uitwerken van een geloofsthema.

De boekjes kosten € 2,-  per stuk en zijn te bestellen in bundels van 10 exemplaren.

Levende woorden van Augustinus

 

De ware schatten van de Kerk

Tijdens de christenvervolgingen in de 3de eeuw eiste keizer Valerianus van diaken Laurentius de schatten van de kerk op. Laurentius verkocht het bezit van de kerk, deelde de opbrengst uit aan de armen en meldde zich toen met allen die door de diaconie werden ondersteund.

Augustinus preekt n.a.v. zijn feestdag:

Iedereen heeft weet van het martelaarschap van de heilige Laurentius, althans in Rome, hier niet: uw opkomst is maar klein, moet ik vaststellen. Zoals Rome niet onbekend kan blijven, zo kan ook de triomf van Laurentius niet onbekend blijven. Waarom deze stad er tot nu toe dan geen weet van heeft, begrijp ik niet. Daarom moet u maar met weinig mensen naar weinig luisteren, want door mijn vermoeidheid en deze hitte ben ik niet tot veel in staat.
Laurentius was een diaken, een volgeling van de apostelen. Hij leefde in de tijd na de apostelen. In die tijd woedden er in Rome en ook in andere steden hevige vervolgingen, zoals ook aan de christenen was voorzegd - u heeft dat zojuist in het evangelie gehoord. [Vgl. Mt 24,1-36, Mc 13,1-37 en Lc 21,5-36 ] Van hem als aartsdiaken werd het bezit van de kerk opgeëist. Men vertelt dat hij toen gezegd heeft: “Geef me maar een aantal karren mee om de rijkdommen van de kerk te halen.” De hebzucht sperde haar muil, de wijsheid wist wat ze moest doen. Het werd meteen geregeld. Hij kreeg zoveel karren mee als hij gevraagd had. En het waren er veel die hij vroeg. Hoe groter het aantal karren was, des te groter waren ook hun verwachtingen van de buit. Ze maakten er zich al een voorstelling van.
Laurentius laadde de wagens vol met arme mensen en keerde met hen terug. “Wat heeft dat te betekenen?” vroegen ze. Hij antwoordde: “Dit zijn de rijkdommen van de kerk.” De vervolger die voor de gek was gehouden, eiste vuur. Maar Laurentius kende geen angst voor de vlammen, vurig van hart als hij was. Zijn lichaam brandde al bijna van de vuurgloed, maar nog heviger brandde zijn hart van liefde. 

Sermo 303 in Stratenmakers en brugwachters en Door het vuur voor de armen  
Afb: Laurentius als beschermer van de armen; retabel, 16de eeuw, Laurentiuskerk Bocholt (België)

Augustijnse Agenda

28 augustus 2015 Augustijnenkerk Eindhoven
Op het feest van Sint Augustinus vindt in Eindhoven de boekpresentatie plaats van Een kleine orde met allure. De Augustijnen in Nederland, 1886-2006 
   Tijd: 14.30 -17.30 uur
   Deelnamekosten: -- zie Agenda
   Opgave: provincialaat@augustijnen.nl 

14 november 2015 Pauluskerk Rotterdam
Het bisdom Rotterdam en het Laurenspastoraat organiseren een oekumenisch minisymposium over de diaken Laurentius in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven.
   Thema: Door het vuur voor de armen 
   Tijd: 10.00 - 13.30 uur 
   Deelnamekosten: € 20,00 per persoon zie Agenda

14 november 2015 Boskapel Nijmegen
De Boskapel is bezig een een inspiratiedag te organiseren rondom Augustinus en augustijnse spiritualiteit. Meer informatie volgt, zie ook het interview met pastor Ekkehard Muth van de Boskapel

20 mei 2016 Leuven
Augustinusdag, i.s.m. het Augustijns Historisch Instituut Leuven en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie. 
   Thema: Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu.
   Deelnamekosten: € 40,00 
   Sprekers:pater Pierre-Paul Walraet, osc, zuster Marie Madeleine Maas, osa, Dra. Liesbeth Pulinckx en Dr. Pieter De Witte.
   

Meer info zie Agenda Augustijns Instituut
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief