Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 8 Nieuwsbrief Augustijns Instituut   | dinsdag 17 sep. 2013  
Inhoud
  Jubileum Augustijns Instituut
  Augustinus in Cassiciacum
  'Reception of Augustine'
  Rondreis 'In de voetsporen van Augustinus'
  'Aan Simplicianus'
  NIEUW: 'Geloof is het begin'
  Levende woorden van Augustinus

Jubileum Augustijns Instituut

 

Op 30 augustus 2014 is het precies 25 jaar geleden dat het Augustijns Instituut werd opgericht. We vieren dit jubileum met een feestelijke studie- en ontmoetingsdag op zaterdag 17 mei 2014. Als u zich heeft ingeschreven in het adressenbestand ontvangt u in maart een uitnodiging. We hopen dat u zaterdag 17 mei wilt vrijhouden om deze bijzondere Ontmoetingsdag mee te vieren.  

Augustinus in Cassiciacum

Associazione Storico & Culturale di Sant' Agostino Associazione Storico & Culturale di Sant' Agostino Associazione Storico & Culturale di Sant' Agostino

 
Toen Augustinus zich wilde voorbereiden op zijn doop, stelde zijn vriend Verecundus hem zijn landhuis in Cassiciacum (nu Cassago Brianza bij Milaan) ter beschikking. Augustinus woonde er enige maanden met zijn familie en vrienden en schreef er zijn eerste boeken. Een filosofische ideaal van een studieus leven. De hiernaar vernoemde augustijnse website www.cassiciaco.it is een virtueel landhuis met kamers vol cultuur:
zo is er de Vita van Augustinus met aandacht voor o.a. films; het augustijnse Afrika met archeologische sites. Citaten uit het werk van Augustinus beschrijven het dagelijks leven in Cassiciacum, er is een iconografische gedeelte  met afbeeldingen van Augustinus op schilderijen, fresco's etc. voorzien van een beschrijving, die chronologisch, geografisch, thematisch of naar schilder in te delen zijn; een moderne 1300 km lange  Cammino di Sant' Agostino, zijn  Opera omnia  thematisch ingedeeld. En natuurlijk informatie over het ontstaan van de Orde der Augustijnen. U hoeft uw huis niet meer uit om al dat moois te zien - of juist wel? 

website Cassiciaco

'Reception of Augustine'

OGHRA - The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine


The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine / Editor in Chief: Karla Pollmann, in coll. with editor Willemien Otten. – Oxford, sept. 2013.- ISBN: 978-0-19-929916-4 3 vol. € 550.- voorintekenprijs

Alan Fitzgerald schrijft in zijn inleiding op 'Augustine through the ages. An Encyclopedia': At first glance it might seem to be an excessive loyalty to tradition and an example of scholarly overkill to devote an entire encyclopedia of almost a thousand pages to one man, even if that man is Augustine of Hippo... Yet there are certain figures in the history of thought who are themselves an encyclopedia.'

Augustinus heeft met zijn 131 werken, honderden brieven en preken - een oeuvre van bijna vijf miljoen woorden- het westerse denken zo diepgaand beïnvloed dat de doorwerking van zijn gedachtegoed immense vormen heeft aangenomen.  Een historisch overzicht van de interpretaties van het werk van Augustinus is beschikbaar gekomen met het driedelige werk 'The Oxford Guide to the Reception of Augustine'.  Deze encyclopedie concenteert zich bij de bespreking van Augustinus' werken en begrippen op het Nachleben en noemt vele personen die zich door Augustinus lieten inspireren of juist tegen hem ageerden. Volume 1 bevat een vijftal chronologisch ingedeelde overzichten waarin de huidige stand van zaken wordt belicht. Daarna volgt alfabetisch (Latijnse titels) een bespreking van de 131 werken. Volume 2 (A tm I) en 3 (J tm Z) bevatten ca 600 lemmata met persoonsnamen en thema's.
Een groot meerjarig project waaraan ook Nederlandse en Belgische  universiteiten deelnamen. 

'The OGHRA maps this influence not just in theology, his traditional area of prominence, but far beyond, taking into account field such as political theory, ethics, music, education, semiotics, literature, philosophy, psychology, religion, and popular culture.'

Augustinus Encyclopedieen

Rondreis 'In de voetsporen van Augustinus'

 

De reisorganisatie Meer dan reizen organiseert van 20 tm 31 mei 2014 een 12-daagse rondreis  door Italië, Tunesië en Algerije onder de titel  'In de voetsporen van Augustinus'. Samen met de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk verzorgt het Augustijns Instituut de thematische informatie bij deze reis waarin u Milaan, San Gimignano, Rome, Ostia, Tunis, Carthago, Bulla Regia, Annaba (Hippo Regius) en Thagaste bezoekt; plaatsen die in het leven van Augustinus en van de augustijnen een belangrijke rol spelen. De bijlage bevat het prospectus van de reis en een inschrijfformulier.

Nieuwsbrief 8 > In de voetsporen van Augustinus (pdf)

'Aan Simplicianus'

 

Aan Simplicianus, over verschillende kwesties / Aurelius Augustinus ; ingeleid door Paul van Geest; vertaald door Izak Wisse. - Klement, 2013. 150 p. HB. ISBN: 978 90 86871087 € 24,95

In dit werk gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en geestelijk leidsman Simplicianus. Onder meer over het door Paulus in diens Romeinenbrief opgeworpen thema van genade en uitverkiezing. Een van de meest prangende vragen daarbij is: hoe valt het te begrijpen, laat staan te rechtvaardigen, dat God reeds tevoren, vooraf aan ieder menselijk doen en laten, de ene mens tot eeuwig heil en de andere tot eeuwig onheil heeft voorbestemd? Is dat niet louter willekeur?

De wijze waarop Augustinus deze thematiek belicht en uitwerkt is van een logische scherpte en een theologische draagwijdte welke haar weerga in het tijdvak van de Vroege Kerk niet kent. Vijftien jaar vóór het begin van zijn controverse met Pelagius heeft hij met dit geschrift zijn kerkelijk aanvaarde leer van de genade al in hoofdlijnen geschetst. Dit werk van Augustinus is niet eerder in het Nederlands vertaald. 

Aan Simplicianus

NIEUW: 'Geloof is het begin'

 

verschijnt 16 november 2013 

Geloof is het begin: preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament [Sermones de scripturis 162C-183] / Aurelius Augustinus; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen, Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, november 2013. 288 p. hardback met stofomslag en leeslint. ISBN: 978 94 6036 149 4 € 34,90

Voor deze bundel werden van Augustinus (354-430) achtentwintig preken vertaald van de sermones de scripturis. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op twee uitzonderingen na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling. In bijna elke preek komen verrassende wendingen aan het licht. Zo staat Augustinus in een van de preken uit deze bundel nauwkeurig stil bij de vraag wat er gebeurt wanneer je doet wat je aan een ander hebt beloofd. We zeggen dan heel gemakkelijk dat je je belofte waarmaakt. Dat is volgens Augustinus nu net de vraag. De predikant maakt daarmee zijn luisteraars gevoelig voor diepere dimensies van ons bestaan. Gaat achter iedere belofte niet enig geloof schuil tussen twee mensen: van iemand die de belofte doet en van iemand die de belofte ontvangt? Zo bezien is geloof zelfs het begin van ons samenleven. Vanzelfsprekend gaat het daarbij aldus Augustinus niet om een willekeurig, maar om een bijzonder geloof, dat zijn kracht ontleent aan de liefde (Sermo 168,1-2). Hij had die laatste wijsheid niet van zichzelf. Hij baseerde zijn opvatting op een bijbeltekst van de apostel Paulus (Gal 5,6).

Met deze bundel zijn alle sermones ad populum de scripturis (preken van Augustinus waarin de bijbelteksten centraal staan) in het Nederlands vertaald; een mijlpaal! Het boek wordt gepresenteerd op zaterdag 16 november tijdens een bezinningsdag van de Augustijnse Beweging in abdij Berne. Die bijeenkomst is alleen toegankelijk voor genodigden.

Dit boek is verkrijgbaar bij de erkende boekhandel of bij uitgeverij Damon. U kunt het nieuwe boek zonder extra kosten ook bestellen bij het Augustijns Instituut. Maak daartoe  
€ 34,90
 over op IBAN NL 55 INGB 0000265392 
t.n.v. Augustijns Instituut Eindhoven
o.v.v. 4511: Geloof is het begin. 
Bestelde boeken worden verstuurd vanaf 18 november a.s. 

Geloof is het begin

Levende woorden van Augustinus

God doet wat wij beloven

"Wij zijn de kinderen van de belofte" schrijft Paulus. Jazeker, toen tot Abraham werd gezegd: "In uw zaad zullen alle volken gezegend worden, ging die belofte over ons. God zelf heeft ons dus tot kinderen gemaakt van Abrahams geloof, want Hij is bij machte te doen wat Hij heeft beloofd. Laat niemand zeggen: "Dat was mijn werk!" Het is niet zo dat God iets belooft en u dat dan doet. Maar je kunt wel met recht zeggen dat God doet wat ú belooft. U bent een zwak mens, u bent niet almachtig. Dus als u iets belooft is uw belofte waardeloos, tenzij God het waarmaakt. Maar Gods belofte is niet afhankelijk van u, nee, van Hem.
'Jawel', zegt u, 'maar ik geloof!'
Dat is zo, u hebt gelijk: u gelooft. Maar dat geloof hebt u niet aan uzelf gegeven. Hoe zou u kunnen geloven zonder geloof? Het geloof is een geschenk van God voor u.

uit: Sermo 168 in: Geloof is het begin 

 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief