Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
  Nieuwsbrief   |   Nr 3   | vrijdag 6 jan. 2012  
Inhoud
  Augustinus Wandelpad in Messelhausen
  Ontmoetingsdag 17 maart Eindhoven
  Publicatie: Vier evangelisten, een evangelie
  Publieksbijeenkomst Zorgt God wel voor deze wereld?
  Gods zorg voor de wereld
  Levende woorden van Augustinus

Augustinus Wandelpad in Messelhausen

 

Op een afstand van 31 kilometer ten zuidwesten van Würzburg ligt Messelhausen. In het voormalige kasteel van die oude plaats stichtten de augustijnen in de eerste helft van de vorige eeuw een klooster. Van daaruit verzorgen ze sindsdien de zielzorg in de stad en in de omgeving. Tegenwoordig is het voorname klooster ook een Ort der Begegnung und Besinnung. Het zal niemand verbazen dat die plek, mede dankzij de grote populariteit van Augustinus, veel mensen aantrekt die er alleen of in groepsverband korter of langer willen verblijven voor gebed of voor een cursus.  
    Voor wie belangstelling heeft voor Augustinus’ spiritualiteit of gewoon wil wandelen met een iets hoger doel dan louter bewegen, is er een speciaal wandelpad uitgezet: de AugustinusWeg. Doel daarvan is om de eigen levensweg te toetsen aan cruciale momenten uit de levensweg van Augustinus, zoals hij die heeft beschreven in zijn Confessiones (Belijdenissen). Daartoe is het pad voorzien van ruim twintig staties, waar men die kernmomenten kan leren kennen of beter tot zich kan laten doordringen. 
    Een voorbeeld is de statie van de bekering, waar een soort bushokje staat, met daarin een boek dat men kan openslaan, zoals Augustinus dat eens in het gezelschap van Alypius met de bijbel heeft gedaan. De bijbehorende teksten, in het geval van de bekering uit het eind van boek 8 en het begin van boek 9, zijn ontleend aan een boekje, getiteld Der Weg, die Wahrheit, die Liebe und das Leben, dat voor een luttel bedrag verkrijgbaar is, en staan ook in de bij het pad behorende Brochüre. 
   Voor een overzicht van de verschillende staties en voor informatie over de AugustinusWeg in het algemeen, zie de website van de Duitse Provincie van de Orde der Augustijnen: 

Der AugustinusWeg Messelhausen

Ontmoetingsdag 17 maart Eindhoven

Het thema van het nieuwe boek Vier evangelisten, één evangelie staat centraal op onze studie- en ontmoetingsdag op zaterdag 17 maart op het Augustijns Instituut in Eindhoven. Sprekers zijn prof.dr. Erik Borgman, drs. Joost van Neer en dr. Martijn Schrama OSA.
Deze dag wordt aangeboden aan alle geïnteresseerden in Augustinus en de augustijnse spiritualiteit. Meer informatie bij Home>AugustijnseAgenda

Augustijnse Agenda

Publicatie: Vier evangelisten, een evangelie

 

Op zaterdag 17 maart 2012 verschijnt bij uitgeverij Damon een nieuwe vertaling van Augustinus: Vier evangelisten, één evangelie. Het boek bevat de eerste Nederlandse vertaling van De consensu euangelistarum
Dit werk is het resultaat van Augustinus’ inventarisatie van de verschillen tussen de vier evangeliën en zijn visie daarop.  Er waren immers vragen als ‘Waarom heeft Jezus niet zelf een evangelie geschreven? En als die taak aan zijn leerlingen en volgelingen moest worden toevertrouwd, waarom zijn er dan vier evangeliën opgenomen in het Nieuwe Testament?’ Wat te doen wanneer iemand opmerkt dat de evangelieteksten niet met elkaar overeenstemmen? Het erbij laten? Dat doet het gezag van het evangelie geen goed. Rond het jaar 400 gaat Augustinus op zoek naar verklaringen. Mede op verzoek van andere predikanten besluit hij aan bovenstaande vragen en problemen een afzonderlijk geschrift te wijden. Augustinus gaat er in dit werk van uit dat we ons niet mogen vastklampen aan de letter van het evangelie, maar altijd  moeten zoeken naar de geest van het geheel. Daardoor is het in zijn ogen altijd mogelijk om in de  evangeliën een diepere betekenis te ontdekken, hoezeer de verhalen aan de oppervlakte ook van elkaar verschillen. Met dit werk De consensu euangelistarum beoogt Augustinus buitenstaanders te overtuigen en gelovigen te bemoedigen. Hij laat zien dat de vier evangeliën naar één evangelie verwijzen; sterker nog: de evangelisten verkondigen ons het ene evangelie, Jezus Christus. 
    De vertaling is het resultaat van samenwerking tussen de classici Ton Hertogh en Leo Wenneker en de neerlandicus Sander van der Meijs en het Augustijns Instituut. Dit thema en dit boek staan centraal op de Studie- en Ontmoetingsdag van 17 maart, zie ook Augustijnse Agenda. Leverbaar vanaf 17 maart

Vier evangelisten, een evangelie

Publieksbijeenkomst Zorgt God wel voor deze wereld?

 

Naar aanleiding van het meegestuurde boekje organiseert het Augustijns Instituut in samenwerking met LUCE (Centrum voor Religieuze Communicatie van de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht) en het Reformatorisch Dagblad op vrijdag 27 januari 2012  van 13.30 tot 16.00 uur  een publieksbijeenkomst op het Utrechtse universiteitscomplex De Uithof met als thema: Zorgt God wel voor deze wereld? 
Sprekers zijn dr. Klaas van der Zwaag (journalist RD), dr. Harm Goris en drs. Hans van Reisen (theologen) en dr. Vincent Hunink (classicus). Vanzelfsprekend wordt deze bijeenkomst van harte bij u aanbevolen! 

Locatie: Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Utrecht. 
Opgave en informatie: luce-crc@avt.nl ; 030-2532149  Zie ook Agenda

Publieksbijeenkomst Zorgt God voor deze wereld?

Gods zorg voor de wereld

 

Zoals eerder aangekondigd ontvingen de abonnees op de Nieuwsbrief gratis het boekje Aurelius Augustinus - Gods zorg voor de wereld. Daarin de Nederlandse vertaling van één preek, die pas in 1995 werd teruggevonden. Tot die tijd beschikten we alleen over twee fragmenten en het opschrift: sermo de prouidentia dei.
     De uitgave werd financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Oudchristelijke Studiën en door giften van enkele particuliere weldoeners. Daarvoor hartelijk dank! De vertalers van de tekst - Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Annemarie Six-Wienen en Hans van Reisen - wensen u veel leesgenoegen toe!

Gods zorg voor de wereld

Levende woorden van Augustinus

 

Augustinus preekt  op 6 januari, Driekoningen - Epifanie: 
De hemel verkondigt de majesteit Gods, daarom heeft een ster de magiërs ertoe gebracht om Christus te aanbidden. Die magiërs waren de eerstelingen van de heidenen. Zij sporen u aan te doen wat zij deden. Vandaag ontving Christus geschenken van hen. Doe nu een greep in uw buidel en haal daaruit wat Christus aangenaam is. Hij wilde namelijk behoeftig zijn in zijn armoedigen. Er was in de herberg dan ook geen plaats voor Hem, voor wie de gehele wereld nog niet ruim genoeg is. In een kribbe is Hij neergelegd, zoals u weet. 
    De magiërs zochten degene die ze moesten aanbidden.  Aangewezen hield Hij zich schuil. Als de joden wordt gevraagd waar de Christus geboren is, antwoorden zij: 'Te Betlehem.' Zij wijzen de weg, maar zelf gaan ze niet. Wegwijzers zijn zij, ze staan vast op hun plaats. De ster schrijft eigenlijk hemeltaal. Zij leidt de magiërs en wijst hun de plek. De onmondigheid van het kind wordt niet geminacht. De kleine wordt aanbeden omdat zij begrijpen hoe groot Hij is. Het Woord van God heeft geschenken ontvangen.
Sermo 204A, in: Als Licht in het hart, p. 54-55. Lees verder bij: Webarchief > Liturgische teksten

Epifanie tekst 04
 

Wie op de hoogte wil worden gehouden van nieuwe publicaties en toekomstige bijeenkomsten, kan zich vrijblijvend laten opnemen in het adressenbestand van het Augustijns Instituut. Je ontvangt dan gratis informatie over onze studiedagen en nieuwe publicaties.

Naar formulier
 
 
Klik hier om je af te melden voor de Nieuwsbrief