Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De strijd van een christen

De strijd van een christen [De agone christiano] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aant. voorzien door Joost van Neer, Anke Tigchelaar, Izak Wisse. - Budel: Damon, 2012 (2de dr) . - 144 p. - ISBN: 978-90-55737284 (1ste dr 2006) . - € 19,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat.

[flaptekst] Waarom leven gelovigen toch zo dikwijls in onmin met elkaar? Op deze belangrijke vraag is al eeuwenlang naar een zinnig antwoord gezocht. Rond het jaar 397 schreef Augustinus hierover een boeiende beschouwing. Ruim dertig jaar was hij bisschop van Hippo Regius in de Romeinse provincie Africa. Gedurende die jaren had hij niet alleen van doen met katholieke christenen, maar ook met allerlei andere. Door hun uiteenlopende visies en praktijken vormden zij een bedreiging voor de eenheid binnen de kerk, soms ook voor de samenleving. Zo had Augustinus vooral veel te stellen met de donatisten, die al dan niet gewild steun kregen van rondzwervende bendes, de zogenoemde circumcelliones (Psalm tegen de donatisten) Hun strijd was naar Augustinus' overtuiging een slechte strijd, omdat christenen erdoor uiteen werden gedreven. In De strijd van een christen [De agone christiano] toont Augustinus aan dat de goede strijd niet plaatsvindt tussen mensen, maar in iedere mens zelf. Daarin gaat het om de strijd tegen de eigen begeerten. Voor een succesvolle strijd is het geloof een belangrijke voorwaarde. Zonder geloof is er immers geen goede bijbeluitleg mogelijk. "Als u niet gelooft, zult u niet begrijpen," zegt Augustinus de profeet Jesaja na: wanneer gelovigen de bijbel goed interpreteren, vinden ze de wapenrusting om hun innerlijke strijd met succes te voeren. Dan neemt hun behoefte aan onderlinge strijd af en groeit de gemeenschapszin. Daarvan was Augustinus met hart en ziel overtuigd.
Augustinus' De agone christiano werd niet eerder in het Nederlands vertaald.

De Agone christiano

Uit de inleiding (p.9) : Augustinus' inspanning om de eenheid binnen de katholieke kerk te behouden of te herstellen vormen een rode draad in zijn oeuvre. Eenheid vraagt in zijn visie om strijd. Maar drijft strijd niet van nature twee partijen uiteen? En betekent strijd dus niet per definitie het einde van een eenheid of op zijn minst een aantasting ervan? Het antwoord op deze vraag hangt af van hoe je het woord "strijd" interpreteert. Augustinus maakt onderscheid tussen een slechte en een goede strijd. De slechte strijd kan verschillende oorzaken hebben en verschillende vormen aannemen. De goede strijd kan maar één oorzaak hebben en maar één vorm aannemen. Met andere woorden: de slechte strijd is veelvoudig, de goede eenvoudig, wat overigens niet hetzelfde is als gemakkelijk. Augustinus kiest voor een strijd die de eenheid bevordert: de goede strijd. Hij onderbouwt zijn keuze met bijbelcitaat (2 Tim 4,7). Het woord dat hier voor strijd gebruikt wordt, is het Griekse woord agon, in het Latijn certamen. Het is naar deze agon dat Augustinus zijn werk De agone christiano heeft genoemd.

 

inkijkexemplaar

 

INHOUD

Inleiding

  Datering en overlevering

  Titel

  Gedachtegang

  Boodschap

  Beelden en moeilijke redeneringen

  Betekenis in Augustinus' tijd

  Betekenis in latere tijden

  Gebruikte werken

  Dankwoord
  Literatuur

  Praktische informatie
Tekst De agone christiano 

  De strijd van een christen

  De heerschappij van de duivel

  Hoe kun je de duivel overwinnen?

  De leiders van de duisternis

  Het verhaal van de manicheeërs

  Strijd niet tegen de lucht

  Zorg ervoor dat je jezelf beheerst

  Hoe zorg je ervoor dat je jezelf beheerst?
  Je gelooft niet voor niets
  Alles is onderworpen aan God
  Smachten naar God
  De vrije wil
  De Zoon van de Allerhoogste
  Hoop op eeuwig leven
  Als je niet gelooft, begrijp je niet
  We geloven in de Drie-ene God
  Er is alleen een Vader, zeggen ze
  We aanbidden drie Goden, zeggen ze
  Alleen de Vader is de waarachtige en eeuwige God, zeggen ze
  De Zoon van God is een mens geweest, meer niet, zeggen ze
  De Zoon van God is nooit echt mens geworden, zeggen ze
  De Zoon van God heeft geen menselijke geest gehad, zeggen ze
  De Zoon van God was als alle mensen, zeggen ze
  De Zoon van God heeft alleen het lichaam van een mens gehad, zeggen ze
  De Zoon van God was een lichaam dat uit de hemel kwam needalen, zeggen ze
  De Zoon van God heeft geleden en is veranderlijk, dus Hij is een schepsel, zeggen ze
  Het lichaam van de Heer is niet verrezen zoals het in het graf is gelegd, zeggen ze 
  De Heer heeft zichzelf en zijn lichaam niet tegelijk opgeheven naar de hemel, zeggen ze
  De Zoon zit niet aan de rechterhand van de Vader, zeggen ze
  De dag van het oordeel zal nooit komen, zeggen ze
  De Heilige Geest is in meer personen gekomen, zeggen ze 
  De heilige kerk bezit alleen maar levenskracht in Africa, zeggen ze
  We scheiden ons liever af, zeggen ze
  De kerk van God kan niet alle zonden vergeven, zeggen ze  
  Het lichaam zal niet verrijzen, zeggen ze  
  De volmaakte liefde

Retractationes / Nalezingen
Noten bij de Nederlandse vertaling
Register
Over de vertalers

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021