Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Speculum

De bijbel als spiegel. Speculum /Aurelius Augustinus; bezorgd door Vincent Hunink en Joost van Neer; ingeleid door Paul van Geest. - Heerenveen: Jongbloed, 2018. 368 p. Hb € 19,95 

Aan het eind van zijn leven stelde de kerkvader Augustinus (354-430) een bloemlezing samen van passages uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament, waarin richtlijnen waren opgenomen voor een goed leven. Uit bekende en minder bek ende Bijbelboeken haalde hij díé geboden en verboden, waardoor lezers niet alleen werden geconfronteerd met hun eigen onvolmaaktheid, maar ook werden aangespoord te streven naar perfectie: in het werk, in de levensordening, in de omgang met anderen en in de relatie tot God.

Augustinus' selectie levert niet alleen een boeiend tijdsdocument op, maar de bloemlezing kan ook nu nog als een spiegel werken waarin lezers zichzelf kunnen 'zien' en zelfconfrontatie onvermijdelijk is.

De Bijbel als spiegel is bezorgd en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink en Joost van Neer. De inleiding is van de hand van Paul van Geest.

inkijkexemplaar


INHOUD

Inleiding 7
Voorwoord 49
Exodus 51
Leviticus 57
Numeri 62
Deuteronomium 63
Jozua 74
Psalmen 75
Spreuken 107
Prediker 135
Hooglied 139
Job 141
Hosea 145
Joël 147
Amos 148
Micha 150
Habakuk 152
Sefanja 153
Zacharia 155
Maleachi 156
Jesaja 159
Jeremia 171
Ezechiël 182
Wijsheid 190
Jezus Sirach 193
Tobit 236
Het evangelie volgens Matteüs 238
Het evangelie volgens Marcus 254
Het evangelie volgens Lucas 259
Het evangelie volgens Johannes 273
De Handelingen van de Apostelen 276
De brief aan de Romeinen 278
De eerste brief aan de Korintiërs 286
De tweede brief aan de Korintiërs 299
De brief aan de Galaten 306
De brief aan de Efeziërs 308
De brief aan de Filippenzen 312
De eerste brief aan de Tessalonicenzen 316
De tweede brief aan de Tessalonicenzen 319
De brief aan de Kolossenzen 321
De eerste brief aan Timoteüs 323
De tweede brief aan Timoteüs 328
De brief aan Titus 332 De brief aan Filemon 334
De brief aan de Hebreeën 335
De eerste brief van Petrus 340
De tweede brief van Petrus 345
De brief van Jakobus 348
De eerste brief van Johannes 353
De tweede brief van Johannes 358
De derde brief van Johannes 359
De brief van Judas 360
Openbaring van Johannes 361
Over deze uitgave 363

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021