Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustinus' Werken > Opera Omnia > Uitleg bij databank
zoeken
printen

Uitleg bij databank

   Inhoud  Series  Sorteren  Bron        

Inhoud databank Opera omnia

Gezien de tijd en omstandigheden waarin Augustinus heeft geleefd, zijn er bijzonder veel werken van hem bewaard gebleven: meer dan 130 werken van allerlei aard, waaronder de uiteenzettingen over alle 150 Psalmen, 300 brieven en ongeveer 600 preken. Dat zijn meer dan vijf miljoen woorden. Zoveel tekst vraagt om een of andere indeling. In het volgende Overzicht van Augustinus' werken staan alle 131 titels van zijn werken vermeld.

Van elk werk is opgenomen:
- het AL-nummer, > sorteercriterium
- het jaar van publicatie (indien bekend) > sorteercriterium
- de Latijnse afkorting van het werk > sorteercriterium
- de volledige Latijnse titel en een vertaling van die titel > sorteercriterium 
- de aard van het werk
- een korte beschrijving van de inhoud
- de titels van de belangrijkste recente Nederlandse vertalingen en het serienummer in de Opera- Omniauitgaven in het Latijn, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

 

Titels van series / Texts and translations

In de kolom Vertalingen zijn van de Nederlandse vertalingen de complete titelgegevens vermeld omdat er voor het Nederlandse taalgebied geen “Opera-omniaserie” van Augustinus bestaat. De vertalingen die in voorbereiding zijn, zijn niet in deze kolom opgenomen. Het Augustijns Instituut houdt hiervan wel gegevens bij. Als een werk van Augustinus verscheidene vertalingen kent, zijn alleen de belangrijkste, meest recente publicaties opgenomen. Een enkele keer is een vertaling zeer oud (17de eeuw) als dat de enige vertaling is.

De kolom Vertalingen biedt tevens een overzicht van de Opera omnia S. Augustini in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Latijn. In dit overzicht van series wordt verwezen naar het deelnummer in de betreffende serie. In deze kolom wordt niet verwezen naar de kolom- of paginanummers van de betreffende tekst in dat deelnummer. Zie hiervoor het schema The Works of Saint Augustine : Dates/Editions of de rubriek Augustinus' Werken > Vertalingen of raadpleeg het hulpboek Met Augustinus aan de slag.

De gebruikte afkortingen van de series verwijzen naar de volgende titels (vergelijk Latijn-Boeken):

Taal

 Afkorting

Titel van de serie

Engels / English
Online : http://www.augustinus.it/links/inglese/opere.htm
  WorksSA

= The works of Saint Augustine: A translation for the 21st century / Augustinian Heritage Institute. - New York: New City Press, 1990-... ISBN: 1-56548-055-4 (series).

Lopende serie.

  FathersChurch

= The Fathers of the Church : a new translation / The Catholic University of America. - Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, 1947-... ISSN : 0014-8814

Lopende serie.
Online http://www.newadvent.org/fathers/

  AncientCW

= Ancient Christian writers : The Works of the Fathers in translation / ed. by Johannes Quasten and Joseph C. Plumpe. - New York : Newman, 1947- ...

Lopende serie

  NicenePNF = A select library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church = Nicene and Post-Nicene Fathers - 1st series / St. Augustine ; ed. by Philip Schaff . - Editie : repr. 1988 (org. 1886) . - Grand Rapids (Michigan) : Eerdmans, 1988 (= repr. 1886). –
Afgesloten serie
Online :
http://www.ccel.org/fathers.html

Duits / German

Online : http://www.augustinus.it/links/tedesco/opere.htm

  SA-Gnade

= Sankt Augustinus: Der Lehrer der Gnade / Augustinus-Institut Würzburg. - Würzburg: Augustinus-Verlag, 1955-... -

Lopende serie, Latijn-Duits van zijn antipelagiaanse werken.

  SA-Seelsorger

= Sankt Augustinus: Der Seelsorger / Augustinus-Institut Würzburg. - Würzburg: Augustinus-Verlag, 1949-1975. -

Afgesloten serie van zijn moraaltheologische werken.

  AOpera-Werke

= Augustinus Opera = Werke : kritische Gesamtausgabe (lateinisch-deutsch) / hrsg. von Wilhelm Geerlings ; in Verbindung mit Siegmar Döpp ... [et al.] - Paderborn [etc.] : Schöningh, 2002- … - 24 cm. –

Lopende serie, Latijn-Duits.

  DeutscheA

= Aurelius Augustinus' Werke = Deutsche Augustinusausgabe / herausg. von Carl Johann Perl. - Paderborn: Ferdinand Schöningh, 1955-1984. -

Afgesloten serie.

  Hauptwerke AUG

 = Die Hauptwerke des Aurelius Augustinus (= Sonderausgabe aus der Bibliothek der Kirchenväter, Erste Reihe). - München: Verlag Kösel-Pustet 

Frans / French
Online : http://www.augustinus.it/links/francese/opere.htm
  BA-Oeuvres

= Bibliothèque Augustinienne : Oeuvres de saint Augustin. - Paris : Desclée De Brouwer, Institut d' Études Augustiniennes, 1949- ... - ISSN : 0996-4657.

Lopende serie, Latijn-Frans.

  Oeuvres Complètes SA

= Oeuvres complètes de Saint Augustin / trad. pour la première fois en français sous la dir. de J.J.F. Poujoulat & J.B. Raulx . - Bar-Le-Duc : Guérin, 1864-1873 .-

Afgesloten serie.
Online :
http://www.augustinus.it/links/francese/opere.htm

Italiaans / Italian
Online : http://www.augustinus.it/italiano/index.htm
  NBA-Opere

= Nuova Biblioteca Agostiniana (NBA): Opere di Sant' Agostino / a cura della Cattedra Agostiniana presso l' "Augustinianum" di Roma. - Roma : Città Nuova, 1965-...

Lopende serie Latijn-Italiaans.
Online :
http://www.augustinus.it/italiano/index.htm

Latijn / Latin
Online : http://www.augustinus.it/latino/index.htm
  CCL
CC(S)L

= Corpus Christianorum. Series Latina . – Turnhout / Turnholti : Brepols, 1953 - ... . –

De teksten van Augustinus bevinden zich in volumes 26 – 57. - Ook op dvd (=Library of Latin Christian Texts = CLCLT7) of online (login nodig): Brepols Library of Latin Texts - Series A (LLT-A) release 2010 
Lopende serie.

  CSEL

= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum / editum consilio et impensis Academiae Litterarum Caesareae Vindobonensis . – Vindobonae : Hoelder-Pichler-Tempsky, 1866-1992. -
Van 1993-2014: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. -
Vanaf 2015: Berlin [etc.] : De Gruyter, 2015- .... 

Oude delen ook gepubliceerd als : New York: Johnson Reprint. –

Lopende serie.

  NBA-Opere

Latijnse tekst online : http://www.augustinus.it/latino/index.html

Spaans / Spanish
Online : http://www.augustinus.it/spagnolo/index.htm
  ObrasSA

= Obras completas de San Agustín : edicion bilingüe / Promovida por la Federación Agustiniana Española (FAE). - (Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)). - Madrid: La Editoral Católica, 1946-...

Lopende serie Latijn-Spaans.
Online :
http://www.augustinus.it/spagnolo/index.htm

 

 

Top

 

Sorteervolgorde 

Augustinus heeft op het einde van zijn leven in zijn Retractationes een overzicht gegeven van zijn eigen werken. Hij verdeelt daarin zijn werken over twee perioden: die van vóór zijn bisschopswijding in 395 en die van erna. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden om Augustinus' geschriften in te delen, maar geen enkele indeling doet alle werken recht.

In het Overzicht zijn vier sorteervolgordes mogelijk: op AL-nr, jaar, AL-afk. en titel. De standaard sorteervolgorde is op het Augustinus-Lexikonnummer. Het AL-nummer, de AL-afkorting en de Latijnse titel zijn overgenomen van het Augustinus-Lexikon, omdat deze vermeldingen de internationale standaardaanduidingen zijn.

Augustinus-Lexikon nummer
Dit is het internationale nummer dat het Augustinus-Lexikon vermeldt. De nummering is in feite alfabetisch, want de nummering is gebaseerd op het eerste woord uit de titel, waarbij de voorzetsels ad, adversus, contra, de worden overgeslagen. Zo is Acta contra Fortunatum niet nummer 001 maar nr 002, na nr 001 De Academis (voorzetsel wordt overgeslagen).

Jaar
Het jaar of de periode waarin het werk geschreven moet zijn. De werken waarvan het jaartal niet kan worden gereconstrueerd, verschijnen bij het sorteren op jaar bovenaan in de lijst. Dit geldt ook voor de verzamelnamen Epistulae (brieven), Enarrationes in Psalmos (uiteenzettingen over de Psalmen) en Sermones (preken).

Augustinus-Lexikon afkorting
De afkortingen van de titels zijn gebaseerd op het kernwoord uit de titel. Dat is niet altijd het eerste woord: de afkorting van Acta contra Fortunatum is c.Fort.. De sancta virginitate is afgekort tot virg. Het voorzetsel contra (c. ......) is wel opgenomen in de afkorting, maar dat leidt niet tot een overzicht waarbij alle polemische werken bij elkaar staan, want niet alle polemische werken beginnen met contra. De werken die de Regel behandelen, Obiurgatio, Ordo monasterii, Praeceptum zijn afgekort met resp. reg. 1, reg. 2, reg. 3 en staan dus wel bij elkaar.

Titel
De sorteervolgorde is alfabetisch inclusief de voorzetsels ad, adversus, contra de. Voor een alfabetisch overzicht zonder voorzetsels zie het AL-nummer.

Aard van het werk
De criteria voor de indeling zijn gebaseerd op de onderverdeling die Trapè heeft gemaakt. Overigens laat niet elk werk zich probleemloos indelen: sommige werken zijn bijv. dogmatisch én polemisch. Daarom kan er in dit Overzicht niet op "Aard" worden voorgesorteerd.

De gebruikte criteria zijn : antiariaans, antidonatistisch, antimanicheïsch, antipelagiaans, apologetiek, autobiografie, dogmatiek, exegese filosofie, geloofsonderricht, leerboek, liturgie, moraaltheologie.

Top

Bronvermelding

 
De gegevens in het Overzicht van Augustinus' werken zijn ontleend aan:

•     Met Augustinus aan de slag : Hulpboek voor de studie van Augustinus / Hans van Reisen. - 3de uitgebr. en verb. dr. - Eindhoven: Augustijns Instituut, 2002. - ISBN : 90-801762-7-2-3. - Met name p. 4-55, de beschrijvingen. 
De tabellen in het hulpboek zijn gedetailleerder dan deze de databank Opera omnia, omdat in Met Augustinus aan de slag de bibliografische gegevens per enarratio, epistula of sermo afzonderlijk zijn vermeld. Bovendien is er ook een gedetailleerde tabel met verwijzingen naar de Latijnse tekstedities.  Dit hulpboek is te koop op het Augustijns Instituut - afd. Studie.

•    
Augustinus-Lexikon / Herausg. Von Cornelius Mayer. - Basel: Schwabe, 1986-… ISBN: 3-7965-0854-5. - Met name p. XXVI-XLI : Nummer, afkorting en titel.

•     Agostino Trapè, "Saint Augustine", p. 352-462 in: Patrology / ed. by Angelo Di Berardino. - Westminister, 1986. - ISBN:

Het Augustijns Instituut kan u helpen bij het zoeken naar bepaalde citaten / tekstfragmenten uit het werk van Augustinus.  

Top

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap
02 Februari 2021