Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Gods zorg voor de wereld

Gods zorg voor de wereld [Sermo de prouidentia Dei] / Aurelius Augustinus; ingel., vert. en van aant. voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.- Budel: Damon, dec. 2011. - 32 p. ISBN: 978-94-6036-027-5 hb €  12,90
Alleen op bestelling verkrijgbaar bij uitgeverij Damon, € 12,90

In de media:  

Studiedag Gods zorg voor de wereld, foto RD, Anton Dommerholt  
Studiedag Gods zorg voor de wereld, foto RD, Anton Dommerholt

Op 27 januari 2012 was de Publieksbijeenkomst van het Augustijns Instituut, Luce (Universiteit van Tilburg) en het Reformatorisch Dagblad met een debat Zorgt God wel voor deze wereld? 
Een impressie met foto's op de site van het RD onder Studiedag Augustinus: Nu nog D-Dag, maar V-day komt eraan
Zie ook de krant RD pag 2 van zaterdag 28 januari 2012. 

Teksten van de sprekers:
Augustinus' visie op Gods zorg voor de wereld  door Klaas van der Zwaag, journalist Reformatorisch Dagblad: "Gods zorg neemt bij Augustinus in deze preek gestalte aan in de vorm van gerechtigheid. God beloont de goeden, straft de slechten. “Hoezo geen zorg van God voor de mensheid? Hij beloont ieder mens naar zijn daden!” Het is er God niet alleen om te doen dat we zijn, maar hoe wij moeten zijn."  

Gods voorzienigheid: een actuele vraag door dr. Harm Goris, Tilburg University en Luce:
"Het onderwerp van de preek is daarom ook niet zozeer Gods voorzienigheid, maar, zoals de vertalers het terecht uitdrukken: Gods zorg. ... De vertalers spreken over ‘Gods zorg voor de wereld’. Ik zou eerder kiezen voor ‘Gods zorg voor de mensen. ... We gaan dan zelf hoger dan God staan. We worden zelf een soort van supergod, die boven of buiten God en de wereld staat en van daaruit op de relatie van die twee, van God en heel de wereld neerkijkt. Eigenlijk is dit geen geloofshouding meer, maar de houding van het ongeloof. We kunnen ook een andere geloofshouding, een andere positie, een andere basis, een andere ervaring aannemen, niet die van God als Schepper van de wereld, maar die van God als Redder van mensen."

Gods zorg voor de wereld: een vertaling toegelicht, door dr. Vincent Hunink (Radboud Univ. Nijmegen): "Waarom zou Augustinus lezen altijd zo moeilijk moeten zijn? Waarom blijven wij als vertalers toch vaak aan de veilige kant zitten? Kunnen we onze nekken niet eens uitsteken en een poging doen om echt andere lezers te bereiken? Om Augustinus echt een keer te laten spreken in taal van 2011/2012? ... We willen u vandaag iets laten zien van de weg die we zijn gegaan. Een kijkje in onze vertaalkeuken, een blik achter de schermen. We geven u één passage in verschillende fasen van bewerking."

Latijnse tekst Sermo de prouidentia Dei
bestellen van het boekje Gods zorg voor de wereld
inkijkexemplaar boekje Gods zorg voor de wereld
Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud 

  

 

Het boekje  Gods zorg voor de wereld 


[Inleiding] Het jaar 2011 was chaotisch. Grote politieke omwentelingen in Tunesië en Egypte, burgeroorlogen in Libië en Syrië, een kleine milieuramp in Moerdijk, een tsunami en kernramp in Japan, de ergste hongersnood sinds zestig jaar in de Hoorn van Afrika, overstromingen op de Filipijnen, gruwelijke terreuraanslagen in Noorwegen. Het overzicht is natuurlijk verre van volledig. Over de financiële crises in het afgelopen jaar hebben we het maar even niet. En dan heeft ieder nog zijn of haar persoonlijk leed. Wie dit alles overziet krijgt al gauw het idee dat de wereld één grote chaos is. Er lijkt geen lijn in te zitten, laat staan dat er iets zichtbaar wordt als een zinvolle orde. Kun je hier de hand van God in zien? Zorgt God eigenlijk wel voor de wereld? 
     Het zijn vragen die de mens al lang bezighouden. Ze staan ook centraal in een preek van Augustinus (354-430), die in dit boekje in vertaling is opgenomen. Augustinus probeert ondanks de chaos in de wereld het geloof niet te verliezen in Gods zorg voor de mensen. Dat doet hij natuurlijk niet door de chaos te ontkennen. Hij is realistisch genoeg om te zien dat het er in het leven soms allesbehalve ordelijk aan toegaat. Maar we moeten niet bij de pakken neerzitten, zegt hij. Het blijft zaak oog te houden voor wat mooi en goed is in onze wereld. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de harmonie en schoonheid van je eigen lichaam! Dat kan helpen om de pracht van de natuur te zien of die van allerlei kunstwerken. Het argument is in Augustinus' tijd al eeuwen bekend vanuit filosofische discussies over de wereld. Maar Augustinus weet het oude idee creatief uit te werken en hij illustreert het met nieuwe, pakkende voorbeelden. Daardoor stijgt het bij hem duidelijk uit boven de status van een cliché.
    Bovendien voegt hij er een eigen, christelijke gedachte aan toe. Christenen leven toch vanuit het geloof dat God in Jezus Christus mens is geworden? Die heeft vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood toch ook veel leed en chaos te verduren gehad? Maar zou hij ooit zijn geloof in Gods zorg voor de wereld verloren hebben? Gods goede zorg is juist voor een christen merkbaar en tastbaar: uit liefde en zorg voor de mensen is God mens geworden. 

     De tekst van deze preek is nog geen twee decennia geleden teruggevonden in een middeleeuws handschrift en werd pas in 1995 gepubliceerd. Tot dan waren er alleen maar twee fragmenten van in omloop. Toch was het bekend dat Augustinus ooit een preek over Gods zorg voor de wereld had gehouden. Hij berichtte daarover in een brief (epistula 231,7). De integrale tekst van de nu teruggevonden preek is maar in één enkel handschrift bewaard. Er valt niets met zekerheid te zeggen over waar en wanneer Augustinus deze preek gehouden heeft. De moderne ontdekker van de preek, François Dolbeau, dateert de tekst voorzichtig ergens tussen 399 en 410.  Latijnse tekst Sermo de prouidentia  Dei  in dit document (pdf)

     In dit boekje hebben de vertalers een wat andere vertaalstrategie gehanteerd dan normaal. Als altijd hebben zij gestreefd naar een zo transparant mogelijke weergave van Augustinus' argumenten. Maar juist vanwege de universele inhoud van de preek moet die ook werkelijk voor iedereen begrijpelijk zijn. Daarom is de tekst in stijl 'doorvertaald' naar een Nederlands dat vergelijkbaar is met dat van kranten en tijdschriften. De preek kan eventueel ook hardop worden gelezen. Wellicht dat een voorganger in de kerk het aandurft om Augustinus' tekst integraal te gebruiken in een liturgische dienst! De vertalers hebben zich bij hun werk mede laten inspireren door het nieuwe vertaalproject van het Nederlands Bijbelgenootschap voor een Bijbel in Gewone Taal. De hier gemaakte vertaalkeuzes gaan echter minder ver dan in het bijbelproject. Hopelijk biedt dit boekje een nieuwe, verfrissende toegang tot een tekst van Augustinus. 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021