Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Bidden met je handen

Bidden met je handen. Preken over verschillende thema's 2. [sermones de diuersis 358A-396] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen - Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six – Wienen. Eindhoven: Damon = Utrecht: Augustijns Instituut, febr. 2020. 300 p. HB, ISBN: 9789463402637. €39,90

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard.

Voor deze bundel werden tweeëntwintig preken vertaald van de sermones de diversis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de tweede reeks preken van deze groep, allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald. De Latijnse teksten van vier preken werden pas teruggevonden in de jaren 80 van de vorige eeuw; die van één preek in het eerste decennium van de huidige eeuw. De reeks vormt de laatste van de preken die in de loop der tijden als Augustinus’ sermones ad populum bewaard zijn en geordend. Deze bundel is een vervolg op Huis van barmhartigheid.

Augustinus stimuleerde de geloofsgemeenschap nogal eens om royaal te zijn voor de armen. Hij zag vrijgevigheid als ondersteuning voor ons gebed. Door je naasten te helpen mag je hopen op Gods genade en zegen. Ruimhartige vrijgevigheid en naastenliefde vormen zo in zekere zin de basis voor het bidden met je handen.

De verscheidenheid aan thema’s in deze bundel vormt een spiegel van Augustinus’ pastorale leven. Daarin leren we de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de Bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.

inkijkexemplaar (nieuw venster)  

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.


INHOUD

Inleiding 7
Laatste sermones? 9
De inhoud van deze bundel: sermones de diuersis 2    11
Ontbrekende preeknummers: wel of niet authentiek 12
Voortgaande discussie 14
Open einde 17
Pastorale inkijkjes 19
Kerkelijk panorama 22
     - Donatisten 22
     - Arianen
25
     - Heidenen
27
Waarde en betekenis 29
Over deze vertaling 31

Praktische informatie 32
1. Eerste voetnoot 32
2. Schriftcitaten en -verwijzingen 32
3. Paragraafnummers en tussenkopjes 32
4. Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 33
5. Gebruikte afkortingen van de Bijbelboeken 33
6. Lijst van behandelde Bijbelteksten 34
7. Tabel van preeknummers 34

Literatuur 36
1. Latijnse tekstuitgaven 36
2. Vertalingen 37
3. Achtergrondliteratuur 39

Bidden met je handen  41
Sermo 358A Zaaien in droefheid, oogsten in vreugde 43
Sermo 359 Eén in Christus 45
Sermo 359A Niemand kan op aarde gelukkig zijn 59
Sermo 359B Gehoorzaam uit liefde 76
Sermo 360A Verschillende kleuren, één weefsel 102
Sermo 360B Oog van het hart 117
Sermo 360C Afgedwongen eenheid 141
Sermo 361 Staan de doden op? 146
Sermo 362 Hoe ziet eeuwig leven eruit? 167
Sermo 362A De toekomst voorzegd 206
Sermo 363 Ik wil zingen voor de Heer 211
Sermo 379 Verlicht zoals een lamp 221
Sermo 380 Hoe kleiner hij leek, hoe groter hij bleek 229
Sermo 381 Hoogmoed en wanhoop 243
Sermo 385 Stappenplan van de liefde 246
Sermo 386 Vergeef uw vijand 254
Sermo 387 Reisgenoot en tegenstander 258
Sermo 389 Bidden met je handen 263
Sermo 390 Vergroot uw hebzucht 275
Sermo 392 Gun elkaar geen echtbreuk 278
Sermo 393 Oprechte bekering 284
Sermo 396 In het hart geborgen 288
Register 291
Over de vertalers 300

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021