Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Possidius - Leven van Augustinus

Het leven van Augustinus, biografie uit de vijfde eeuw / Possidius; vertaald door Vincent Hunink; ingeleid door Paul van Geest.  Damon, najaar 2016.  176 p. ISBN:9789463400220 pp  € 19,90

 

Het leven van Augustinus  

In zijn lange leven heeft Aurelius Augustinus (354-430) bijzonder veel geschreven. Maar er is ook één boekje uit de Oudheid aan hem gewijd. Zijn vriend en leerling en later collega-bisschop Possidius van Calama (370-ca. 440) schreef een biografie van hem. Niet een biografie in de moderne zin van het woord. Eerder een getuigenis, een monument, ter herinnering aan de grote kerkvader.

Possidius typeert Augustinus als geducht bestrijder van ketters en als wijze vader van zijn leefgemeenschap. En vooral als iemand die zelf probeerde te leven volgens de hoogstaande principes die hij anderen voorhield. Daarbij geeft de biograaf veel details over Augustinus’ leven. Bijvoorbeeld over zijn kleding of zijn omgang met bezoekers. Zo rijst uit Het leven van Augustinuseen levendig en soms verrassend beeld op van Augustinus’ boeiende persoonlijkheid.

In deze nieuwe Nederlandse vertaling van Vincent Hunink is voor het eerst ook Possidius’ appendix opgenomen: een volledige lijst van Augustinus’ geschriften zoals hij die kende. Een document van onschatbare waarde. Het boek wordt ingeleid door Paul van Geest. 

Vincent Hunink vertelt wat we dankzij Possidius van Augustinus weten Paul van Geest vertelt wie Possidius is 

Vincent Hunink (l) en Paul van Geest (r) tijdens hun toelichting op dit boek.

inkijkexemplaar

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

INHOUD 

Inleiding
Imitatio en aemulatio in Possidius’ Leven van Augustinus
  1. Possidius van Calama 7
  2. De Vita Augustini 20
  3. Onderzoek naar de Vita Augustini 29
  4. Possidius’ verborgen boodschap 42
Literatuur 53

Possidius, Het leven van Augustinus
  Voorwoord 67
  Jeugd en vroege carrière 69
  Alles voor God 71
  Priester en bisschop 73
  Tegen de donatisten 81
  Tegen de manicheeërs 91
  Tegen de arianen 94
  Tegen de pelagianen 97
  Teksten 99
  Rechtspraak en diplomatie 100
  Dagelijks leven 104
  Geld en bezit 106
  Huisregels en andere principes 110
  Het einde: boeken en gebeden 116
  Speciale kwestie: een brief van Augustinus 122
  Dood en begrafenis 137
  Slotwoord 140

Lijst van alle werken van Augustinus (Indiculus)
  I Tegen de heidenen 146
  II Tegen de astrologen 148
  III Tegen de joden 148
  IV Tegen de manicheeërs 148
  V Tegen de priscillianisten 150
  VI Tegen de donatisten 151
  VII Tegen de pelagianen 153
  VIII Tegen de arianen 154
  IX Tegen de apollinariërs 155
  X Diverse boeken (…) 156
    X/1 Traktaten 156
    X/2 Kwesties 156
    X/3 Aantekeningen en uitleg 159
    X/4 Bijbelcommentaren 151
    X/5 Brieven 162
    X/6 Diverse preken 168

Register op bijbelplaatsen 183
Over de vertaling 189
Over de samenstellers 191 

top

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021