Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Schatkamer van het geloof

Schatkamer van het geloof: Preken over teksten uit het Oude Testament [Sermones de scripturis 1-50] / Aurelius Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joost van Neer, Martijn Schrama OSA en Anke Tigchelaar. - Budel: Damon, juni 2013. 824 p. ISBN 978 94 6036 067 1  € 89,90
Verschijnt juni 2013

Huismeester van de schatkamer. Zo ziet de predikant Augustinus zijn rol als uitlegger van de Schrift voor een breed publiek. De huismeester, over wie Jezus spreekt, haalt uit de schatkamer nieuwe en oude dingen (Matteüs 13,52). En wie Augustinus’ preken leest, merkt direct dat hij een begenadigd predikant is, die zijn publiek op hartveroverende wijze in de schatten van het geloof onderricht.

Het is de verdienste van de mauristen uit de zeventiende eeuw geweest dat zij de zogenoemde preken voor het volk (sermones ad populum) van Augustinus bijeenbrachten. Binnen hun verzameling vormen de preken over het Oude Testament de eerste categorie. Samen met later teruggevonden preken bevat deze bundel 65 toespraken; verreweg het grootste deel hiervan is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Iedere preek in deze bundel is uitgesproken naar aanleiding van een lezing uit het Oude Testament. Maar wie denkt dat de preken uitsluitend over het Oude Testament gaan, zal verrast worden. Op meesterlijke en creatieve wijze brengt de huismeester Augustinus hier de kostbaarheden uit het Oude Testament en het Nieuwe bij elkaar.

Deze vertaling opent voor de hedendaagse lezer ook de deuren van een andere schatkamer: die van Augustinus’ preken. Zijn woorden en geloof komen in al hun glans opnieuw tot leven.

Voor een beschrijving van het portret van Augustinus zie Nieuwsbrief 7 Augustinus' oudste portret met verdere literatuurverwijzingen

inkijkexemplaar    

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

 

INHOUD
Inleiding
  Nieuwe en oude werkelijkheid
  Augustinus' kennismaking met de Schrift
  Het Oude Testament in Augustinus' leven en werk
  Augustinus' Oude Testament
  Preken over het Oude Testament
  Polemische preken
  Manicheeërs
  Donatisten
  Tekstoverlevering
  Betrouwbaarheid
  Voortbouwen op het systeem van de mauristen
  Datum en plaats
  Schatkamer van het geloof
  Dankwoord

Praktische informatie
  Eerste voetnoot
  Schriftcitaten en -verwijzingen
  Paragraafnummers en tussenkopjes
  De afbeelding
  Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen
  Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken (met de afkorting van niet gelijkluidende boeken van de Latijnse vertalingen tussen haakjes)
  Lijst van behandelde bijbelteksten
  Tabel van preeknummers
  Literatuur
  Latijnse tekstuitgaven
  Vertalingen
  Achtergrondliteratuur

Schatkamer van het geloof
Sermo 1    In het begin
Sermo 2    Abraham beproefd
Sermo 3    Hagar en Sarai, Ismaël en Isaak
Sermo 4    Esau en Jakob
Sermo 4A  De nieuwe gestalte van Christus
Sermo 5    Worsteling van Jakob
Sermo 6    Mozes en de brandende doornstruik
Sermo 7    Prijzen en liefhebben
Sermo 8    Tien plagen in Egypte, tien geboden voor Israël
Sermo 9    Tien snaren
Sermo 10   Wonderbaarlijke wijsheid
Sermo 11   God raakt nooit op
Sermo 12   Zichtbare God
Sermo 13   Liefhebben en oordelen
Sermo 14   Toevertrouwd aan God
Sermo 14A Doelgericht onderricht
Sermo 15   De schoonheid van Gods tempel
Sermo 15A Rechtschapenen past Gods lof
Sermo 16   Leven en goede dingen
Sermo 16A Bewaakt met de tong
Sermo 16B Genees mijn ziel
Sermo 17   Breekbaarder dan glas
Sermo 18   Werken voor de schatkamer
Sermo 19   Het hart op het goede spoor
Sermo 20   Een zuiver hart
Sermo 20A Gedeelde smart, halve smart
Sermo 20B Redding uit de nood
Sermo 21   Goud zal u sieren
Sermo 22   Verdwenen als rook, gesmolten als was
Sermo 22A Bevrijd van de zondaar
Sermo 23   Zicht op Gods liefde
Sermo 23A Belijden maakt nederig
Sermo 23B In de synagoge van de goden
Sermo 24   Vertoornd en barmhartig
Sermo 25   Uit Gods wet onderwezen
Sermo 25A Vol verborgen kracht
Sermo 26   Als schapen rond het lam
Sermo 27   Ondoorgrondelijke God
Sermo 28   Zintuigen voor God
Sermo 28A Teruggeven door te ontvangen
Sermo 29    Belijd de Heer uw lof
Sermo 29A Wat is zo goed als God?
Sermo 29B De ogen omlaag, omhoog het hart
Sermo 30   Maak mijn gangen recht
Sermo 31   Heen met zaad, terug met een schoof
Sermo 32   Teken op het voorhoofd, teken in het hart
Sermo 33   Zingen en spelen
Sermo 33A Mijn leven lang
Sermo 34   Wees wat je zingt!
Sermo 35   Vreugde over goedheid van een ander
Sermo 36   Losgeld voor de ziel
Sermo 37   Een sterke vrouw
Sermo 38   Spaaradvies
Sermo 39   Rijk en arm ontmoeten elkaar
Sermo 40   (= Sermo 339,7-9)
Sermo 41   Trouw aan Christus in zijn armoede
Sermo 42   Offer aan God
Sermo 43   Geloof en begrip
Sermo 45   Reiniging door heiliging
Sermo 46   Herders en de ene herder
Sermo 47   Vele schapen en de ene herder
Sermo 48   Bied God uzelf aan
Sermo 49   Op de knieën in de wijngaard
Sermo 49A Gemaakt uit een vrouw
Sermo 50   Schatkamers van het geloof

Register op bijbelteksten

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021