Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

De goede geur van Christus

De goede geur van Christus, Preken over heiligen [Sermones de sanctis 273-299C] / Augustinus ; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Arie Akkermans, Elisabeth van Ketwich Verschuur en Hans van Reisen. – Budel : Damon, 2010. – 384 p. – ISBN : 9789055739844 . - € 44,90
Ook verkrijgbaar op het Augustijns Instituut - Studiesecretariaat


Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. Ze sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg.
Voor deze bundel werden preken uitgekozen van de sermones de sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal. Dit boek bevat de vertaling van 36 preken over heiligen, van wie - op een enkele uitzondering na - de gedachtenis werd gevierd tussen 1 januari en 30 juni. Het zijn bijna allemaal parels van redenaarskunst. Augustinus was blijkbaar goed gemotiveerd voor een feestelijke preek op dagen, waarop gelovigen bijeenkwamen ter gedachtenis van een bijzondere heilige. Van sommigen van hen wordt tegenwoordig nog steeds op dezelfde dag van het jaar als toen de naam in ere gehouden.
    Van verreweg de meeste preken verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling; van drie preken werden de Latijnse teksten zelfs pas in de afgelopen twee decennia teruggevonden in Mainz en Erfurt.
     De meeste heiligen in deze bundel stierven als martelaar een gewelddadige dood. Voor hun christelijke levensovertuiging werden zij lichamelijk gekweld en offerden zij hun eigen leven op. Augustinus verbindt de glans van hun leven met de goede geur van Christus (2 Kor 2,14-15). En zoals het gaat met flesjes geurende olie: hoe meer ze worden gebroken, des te meer verspreidt zich de geur (sermo 273,5).

inkijkexemplaar

INHOUD
Inleiding
  Preken over heiligen: oude teksten, nieuwe vondsten
  Heiligenverering in de vroege kerk: tijd van vervolgingen
  Martelarenrelieken: van buiten naar binnen de stad
  Andere soorten heiligen
  Weerbarstige werkelijkheid in Noord-Afrika?
  Verschijningen en wonderen: oorzaak of gevolg van martelarenverering?
  De belangrijkste heiligenfeesten in deze bundel :
     Gedachtenis van Vincentius - 22 januari (sermones 274-277A)
     De geboortedag van Johannes de Doper - 24 juni (sermones 287-293E)
     Gedachtenis van Petrus en Paulus - 29 juni (sermones 295-299C)
  De goede geur van Christus: enkele contouren van de heligen in Augustinus' preken
  Over deze vertaling
Literatuur
  Latijnse tekstuitgaven
  Vertalingen
  Achtergrondliteratuur
Praktische informatie
  Gebruikte afkortingen
  Paragraafnummers en kopjes
  Schriftcitaten en -verwijzingen
  Afbeelding
  Overzicht van preken
De goede geur van Christus - vertaling
  
Sermo 273 - De goede geur van Christus
  Sermo 274 - Mijn leven een loflied
  Sermo 275 - Het lichaam niet veracht
  Sermo 276 - In vuur beproefd en verhard
  Sermo 277 - Gezond van lichaam en geest
  Sermo 277A U bent mijn standvastigheid!
  Sermo 278 - Op doktersvoorschrift
  Sermo 279 - De wolk gevangen bij het schaap
  Sermo 280 - Eeuwig geluk
  Sermo 281 - De vrouw als man
  Sermo 282 - Stevig gebonden
  Sermo 283 - Soldaat van Christus
  Sermo 284 - Vechten voor de waarheid
  Sermo 285 - Onderscheid mijn zaak
  Sermo 286 - Als zaad van bloed
  Sermo 287 - Hij moet groter worden en ik kleiner
  Sermo 288 - Stem en woord
  Sermo 289 - Getuige van het licht
  Sermo 290 - Rechtvaardig in de ogen van God
  Sermo 291 - Bewonder Christus in Johannes
  Sermo 292 - Johannes de Doper: leerling van Christus
  Sermo 293 - De Heiland heeft zelf de heratu bevrijd
  Sermo 293A - Groei in begrip
  Sermo 293B - Rond de langste dag
  Sermo 293C - Groter en kleiner
  Sermo 293D - De mens moet omlaag, God moet omhoog
  Sermo 293E - Twee mensen - Christus en Johannes
  Sermo 294 - Het belang van de kinderdoop
  Sermo 295 - De rots, de leeuw en het lam
  Sermo 296 - Geduld met iedereen
  Sermo 297 - Tot goedheid bevrijd
  Sermo 298 - Gewond door liefde
  Sermo 299 - Dood, waar is je angel?
  Sermo 299A - Eén feestdag voor twee apostelmartelaren
  Sermo 299B - De eerste en de laatste op één dag
  Sermo 299C - Het geloof ontvangen en behouden
Register op bijbelteksten
Over de auteurs
 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021