Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Augustijns Instituut > Publicaties > Rechterkolom eigen publicaties
zoeken
printen

Huis van barmhartigheid

Huis van barmhartigheid. Preken over verschillende thema's [sermones de diuersis 336-358] / Augustinus; ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Joke Gehlen-Springorum, Vincent Hunink, Hans van Reisen en Annemarie Six-Wienen.  Damon, september 2018. ISBN: Isbn 978 94 6340 136 4. Hb met stofomslag en leeslint, 385 p. € 44,90 

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in Noord-Afrika de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar de kerk om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen. Zo zijn ongeveer zeshonderd preken van hem bewaard. 
      Voor deze bundel werden zesendertig preken vertaald van de sermones de diuersis, preken over verschillende thema’s. Dit boek bevat de eerste reeks preken van deze groep. Van verreweg de meeste (29) verschijnt in dit boek de eerste Nederlandse vertaling. De bundel bevat bovendien relatief veel preken waarvan de Latijnse teksten pas recent zijn teruggevonden: drie ervan rond 1990, een in 1995, drie in 2007 en een in 2012. 
     Als predikant kon Augustinus luisteraars en latere lezers van zijn toespraken nogal eens treffen door rake vergelijkingen. Ook deze bundel bevat daarvan weer mooie voorbeelden. Zo vergelijkt hij bijvoorbeeld het kerkgebouw met de geloofsgemeenschap die er samenkomt en verwoordt hij allerlei parallellen tussen beide. In een andere preek wijst Augustinus op de tijdelijkheid van kerkgebouwen: het voorlopig karakter houdt een waarschuwing aan gelovigen in maar ook een belofte. Door die duidingen bevatten Augustinus’ preken soms verrassend actuele betekenis voor onze tijd waarin zoveel kerken aan de eredienst worden onttrokken en herbestemd of afgebroken. 
     We leren de bisschop van Hippo Regius kennen als een toegewijd pastor, een diepzinnig theoloog en een zorgvuldige uitlegger van de bijbel. Als geen ander beijverde Augustinus zich om de geloofsgemeenschap te dienen met woorden ter bemoediging, troost of waardering. Zijn preken sprankelen van levend geloof, diepe wijsheid en pastorale zorg. Met deze preken beoogde de bisschop dat zijn luisteraars en lezers leren leven als in een huis van barmhartigheid. 


inkijkexemplaar 

Voor een interview of voorleesfragment hierover zie de pagina Soundcloud.

INHOUD
Inleiding 9
Huis van barmhartigheid 11
Oude teksten, nieuwe vondsten 13
Overzicht preeknummers en thema’s 14
Pastorale verscheidenheid in Augustinus’ preken 15
-   Geloofsverdieping 15
-   Zorg voor de armen 18
-   Persoonlijke omstandigheden 21
Kerkelijk panorama 24
Donatisten 25
Waarde en betekenis 26
Over deze vertaling 28

Praktische informatie 30
1.  Eerste voetnoot 30
2.  Schriftcitaten en -verwijzingen 30
3.  Paragraafnummers en tussenkopjes 30
4.  Gebruikte afkortingen in literatuurverwijzingen 31
5.  Gebruikte afkortingen van de bijbelboeken 31
6.  Lijst van behandelde bijbelteksten 32
7.  Tabel van preeknummers 32

Literatuur 34
1.  Latijnse tekstuitgaven 34
2.  Vertalingen 35
3.  Achtergrondliteratuur 37

 
Vertaling: Huis van barmhartigheid 39
Sermo 336 Van bouwval tot huis 41
Sermo 337 Huis van geloof 48
Sermo 338 Lichtend voorbeeld 53
Sermo 339 De bisschop geeft een feest 56
Sermo 340 Bisschop en medechristen 71
Sermo 340A Bisschop worden 75
Sermo 341 Christus altijd overal helemaal 94
Sermo 341A Gesel van barmhartigheid 128
Sermo 342 Als een avondoffer 132
Sermo 343 Susanna en Jozef 138
Sermo 344 In ware liefde ontvlamd 150
Sermo 345 Wat koop je voor het geloof ? 161
Sermo 346 Geloven en zien 172
Sermo 346A Bar en boos 176
Sermo 346B Lopen op de weg 186
Sermo 346C Behoed je tong 190
Sermo 347 De trap op 193
Sermo 348 Liefde zonder angst 198
Sermo 348A Geboden en gebeden 204
Sermo 349 Liefde als licht 218
Sermo 350 Lofzang op de liefde 224
Sermo 350A Liefde maakt rijk 228
Sermo 350B-C De rijke een bedelaar, de arme schatrijk 233
Sermo 350D Werken aan barmhartigheid 235
Sermo 350E De rijkdom van de armen 241
Sermo 350F Geef aan vrome mensen, help geen zondaars 248
Sermo 351 Medicijn van berouw 256
Sermo 352 Drie soorten berouw 280
Sermo 352A Kom tot inkeer 299
Sermo 353 Bewaar de onschuld 308
Sermo 354 Niet met de neus in de wind 313
Sermo 354A Het goede van het huwelijk 323
Sermo 355 Zorgen om een testament 333
Sermo 356 Lasterpraat uit de weg geruimd 342
Sermo 357 Hoe kostbaar de vrede 354
Sermo 358 Vrede en liefde 362

Register 369
Over de vertalers 382

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 Snel naar de preekbundels:

Schatkamer van het geloof -
(sermones 1 - 50)

Van aangezicht tot aangezicht -
(sermones 51 - 94) 

Als korrels tussen kaf 
(sermones 94A -116 + 367) 

De weg komt naar u toe 
(sermones 117 - 147A + 368) 

Wijsheid van leerlingen  
(sermones 148 -150) 

Leven in hoop
(sermones 151 -162B) 

Geloof is het begin 
(sermones 162C - 183) 

De goede geur van Christus 
(sermones 272 - 299C)

Stratenmakers en brugwachters
(sermones 299D-335M)

Huis van barmhartigheid
(sermones 336-358)

Bidden met je handen
(sermones 358A-396) 

Het huis op de rots
(Verhandeling over de bergrede) 

Geef mij te drinken
(Verhandelingen 1-23
Johannesevangelie) 

Brood om van te leven
(Verhandelingen 24-54
Johannesevangelie)

Over de psalmen
Uitweidingen 110-117 
Enarrationes 110-117


Bloemlezingen: 

Voedsel voor de ogen

Als licht in het hart (1)

Als lopend vuur (2)

Twintig preken / vert. Wijdeveld

Carthaagse preken / vert. Wijdeveld

Preken voor het volk / vert. Mohrmann

 

Tekstfragmenten
citaten Augustinus: 
 

Webarchief - Liturgisch jaar 

Webarchief - Thematisch 

Publicaties - Augustinus aan het woord 

Augustinus' leven - Citaten 

 

26 Mei 2021